Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over hun rol bij de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van Passend onderwijs.

Op het moment dat er vanaf komend voorjaar ouders voor de schooldeur staan met kinderen die extra ondersteuning behoeven en die eigenlijk niet op de betreffende school terecht kunnen, weet slechts 17 procent van de directeuren exact wat er moet gebeuren. Voor bijna de helft van de directeuren geldt dat er vrijwel geen duidelijkheid is over de procedures die gevolgd moeten worden. Of is er op school nog geen proces vastgesteld (10 procent). Medio november heeft de AVS haar leden gevraagd naar hun rol met betrekking tot de invoering van Passend onderwijs. Meer dan 1100 directeuren hebben binnen twee werkdagen de vragenlijst ingevuld.

Competenties
Het lerarenteam zal met de directeur aan de slag gaan met Passend onderwijs. Samen moeten zij een beeld hebben van de vaardigheden die nodig zijn om aan het basisondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband te voldoen. Hoewel er een redelijk beeld is bij de directeuren van de huidige competenties van hun teams (79 procent geheel of enigszins duidelijk), is het slechts bij 19 procent helemaal duidelijk hoe ze met hun team van vandaag naar de gewenste situatie van morgen moeten komen.
Bij 24 procent van de scholen ligt er op dit moment een concreet plan om naar de nieuwe situatie te groeien en de benodigde competenties op niveau te hebben. Hoewel bijna 80 procent van de directeuren denkt zelf grotendeels of geheel te beschikken over de juiste competenties om dit proces te begeleiden, is het voor een klein deel (26 procent) helemaal duidelijk welke rol zij geacht worden te vervullen. Voor 54 procent is dit enigszins duidelijk, terwijl een op de vijf directeuren met grote vraagtekens zit.

Inrichting
Jaren zijn de scholen en de teams nu al aan de gang met Passend onderwijs. Vaak zijn er op de scholen al veel zaken besproken en inhoudelijk voorbereid. Bij vele honderden scholen liggen de ondersteuningsprofielen al lang klaar en zijn ze al aan de gang met professionalisering gericht op het omgaan met meer ondersteuningsbehoeften. Veel van die scholen weten inmiddels dat de vroegsignalering een cruciale rol speelt bij dit hele proces en dat daar nog veel aan gedaan moet worden.
Dat het laatste jaar gebruikt is om op bestuurlijk niveau de inrichting van de governance op samenwerkingsverbandsniveau te realiseren en te financieren, is logisch. Wat niet logisch is, is dat de verbinding met de inhoud van de werkvloer (de scholen, directeuren en teams) stil is komen te liggen en straks bij de invoering van Passend onderwijs in vele gevallen opnieuw moet worden opgepakt. Een tekenende en ietwat cynische opmerking van een schoolleider: “De klachtenregeling is af. De ouders kunnen komen.”

Uitdaging
De directeur staat voor de uitdaging dit straks allemaal te doen. Vanaf maart staan de eerste ouders op de stoep. Met de teams (planmatig) werken aan professionalisering en aan attitudewijziging, is een van de uitdagingen. Een andere uitdaging is om met het samenwerkingsverband volstrekte helderheid te hebben over de rolverdeling en de procesgang. Hier ligt een prachtige kans voor de (nieuwe) coördinatoren en directeuren van samenwerkingsverbanden.
De AVS zal met de informatie uit de ledenenquête bij de politiek, de bevoegde gezagen en de besturen van samenwerkingsverbanden aandringen op snelle acties om de directeuren in positie te brengen en te houden. De ontwikkelingen en ervaringen van schoolleiders zullen nauwgezet gevolgd worden en de AVS zal haar leden daarvan op de hoogte houden.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders