De AVS is op zoek naar een directeur, die lid is van onze vereniging en bereid is om zitting te nemen in een klankbordgroep over het persoonsgebonden nummer (PGN).

De invoering van het PGN vindt zijn grondslag in de Wet Onderwijsnummer (WON), die op 4 december 2001 is aangenomen door de Eerste Kamer. De volledige naam van deze wet luidt: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van een persoonsgebonden nummer in het onderwijs.

De wet beoogt met de invoering van het PGN de volgende doelen te bereiken:

1. Verbetering controle op de rechtmatigheid van de bekostiging
2. Vermindering van de administratieve belasting van PO-instellingen
3. Kwalitatieve verbetering van de beleidsinformatie.

Achter de schermen werken de verschillende organisaties (w.o. de AVS) hard om de invoering van de wet tot een succes te maken. De AVS zet zich hierbij vooral in om de last voor de scholen zo klein mogelijk te maken bij de invoering.

Om het veld daar goed bij te betrekken is door het PMV (proces Management Veld) een klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep zitten (bovenschoolse) directeuren uit het primair onderwijs.

De vergaderingen van de klankbordgroep vinden plaats in Ede.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.