Dijksma wil subsidieverstrekking eenvoudiger maken

Naast de lumpsumbekostiging bestaan subsidieregelingen waarvoor scholen tot op heden specifieke subsidieaanvragen moeten indienen om voor een bepaald doel in aanmerking te komen. Dit brengt extra administratieve lasten met zich mee. Staatssecretaris Dijksma wil daarom bepaalde middelen onderbrengen in een zogenoemde `bestemmingsbox´. Het is de bedoeling dit budget (deze box) binnen de lumpsum onder te brengen.

De meeste subsidieregelingen stellen nogal wat voorwaarden (aanvraagformulier invullen, gegevens aanleveren, verantwoorden). Na het indienen van een aanvraag is het afwachten of deze ook gehonoreerd wordt. Naast de administratieve last voor besturen betekent dit ook een periode van onzekerheid. Tevens blijkt achteraf dat als een subsidieregeling niet goed is uitgevoerd, er gelden worden misgelopen. Dit was recent nog het geval in de afwikkeling van de subsidieaanvragen voor het aanstellen/benoemen van conciërges.

Gericht investeren
Dijksma wil met de bestemmingsbox de mogelijkheid creëren om in bepaalde gevallen gericht te investeren zonder hoge administratieve lasten en zonder bestedingsdwang: een budget voor een bepaald doel. Hierover is en wordt overleg gevoerd met de PO-Raad en de sociale partners. Door het creëren van deze bestemmingsbox blijft de bekostiging in lijn met de autonome positie en de professionaliteit van het bestuur. Scholen zijn vrij in de besteding van de middelen die zij via de bestemmingsbox ontvangen. Als uit de evaluatie en de verantwoording blijkt dat het geld in de bestemmingsbox niet leidt tot het beoogde doel, kan dat niet leiden tot een terugvordering. Wel kan worden besloten om in de toekomst de middelen in de vorm van een geoormerkte subsidie te verstrekken, om alsnog het beoogde doel te bereiken. Een verdere uitwerking van de regeling vindt momenteel plaats.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.