Dijksma informeert Kamer over tegenvallerkinderopvangStaatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de uitgaven kinderopvang in2007. Aan het eind van het kalenderjaar 2007 is uiteindelijk de totale budgetoverschrijding op 470 miljoeneuro komen vast te staan.In Kadernieuws 8, pagina 1 berichttede AVS al over de te sterk stijgendekosten en de mogelijke oorzaken. Nuis een concreet bedrag bekend geworden.Dijksma informeerde de Kamernaar aanleiding van een verzoek vanonderwijswoordvoerder Ineke DezentjéHamming-Bluemink (VVD) over de uitgaven.Op Prinsjesdag tekende zich aleen tegenvaller van Y 300 miljoen af.Aan het eind van het kalenderjaar 2007is uiteindelijk de totale overschrijdingdus op Y 470 miljoen komen vast testaan. Dijksma is inmiddels in overlegmet minister Bos van Financiën om nate gaan wat de precieze oorzaken vande groei in 2007 zijn. Ook wordt nagegaanwat de doorwerking van de extragroei in 2007 betekent voor mogelijkeextra groei in 2008 en latere jaren. Hetkabinet zal bij de voorbereiding van deVoorjaarsnota en de begroting van 2009besluiten nemen over de te nemen stappen.De MOgroep Kinderopvang is vanmening dat eventuele bezuinigingenop het kinderopvangbudget een directebedreiging vormen voor de economischegroei. “Betaalbare kinderopvang heeftmeer vrouwen aan het werk geholpen.Minder kinderopvangtoeslag betekentdat werkende ouders maandelijks forsmeer gaan betalen.” De MOgroep waarschuwtvoor een trendbreuk waarbij decombinatie van arbeid en de zorg voorkinderen heel lastig wordt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws