In de reeks handreikingen die de samenhang tussen Weer samen naar school (Wsns) en het onderwijsachterstandenbeleid (oab) in de school weergeven, is onlangs het derde deel Taken verdelen verschenen.

De handreiking gaat in op de verschillende verant-woordelijkheden en bevoegdheden van het school-bestuur, het samenwerkingsverband Wsns en de gemeente. Het doel van deze handreiking is inzichte-lijk te maken welke onderwerpen thuishoren bij gemeenten, welke bij schoolbesturen, welke bij het samenwerkingsverband en welke bij een combinatie van deze partners. Daarnaast maken voorbeelden duidelijk hoe de samenhang tussen Wsns en oab in de school gestalte kan krijgen. De serie `Wsns-oab in samenhang´ geeft weer welke gevolgen de beleidsveranderingen hebben voor de school, voor de rol van het schoolbestuur en voor de relaties tussen school, bestuur, gemeente en het samenwerkingsverband. De handreiking Taken verde-len is het derde deel van deze serie. De eerste hand-reiking, Twee kanten van een medaille geeft informatie over het samengaan van de trajecten Wsns en oab (ook wel goa of onderwijskansenbeleid genoemd). De tweede handreiking, Wsns en oab in samenhang: waar het om gaat, biedt aanknopingspunten voor het opstellen van een schoolverbeterplan, waarin het zorgbeleid en het onderwijsachterstandenbeleid geïntegreerd worden. Ook gaat men in dit deel in op de rol van het schoolbestuur. De projectgroep Wsns-oab is ingesteld om de lande-lijke activiteiten rond het onderwijsachterstandenbe-leid te coördineren en wil daarnaast meer samen-hang met het traject WSNS+ tot stand te brengen. De projectgroep Wsns-oab bestaat uit vertegenwoor-digers van de organisaties voor besturen en manage-ment in het onderwijs en een waarnemer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De projectgroep Wsns-oab is een deelproject van de Stuurgroep WSNS+.

Wsns-oab in samenhang: Taken verdelen is te bestellen via www.lcowijzer.nl
Voor meer informatie en het downloaden van de handreiking kunt u terecht op www.onderwijsachterstanden.nl

Dit artikel stond eerder in: Kadernieuws 6 – februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws