Denk mee over herijking sturing funderend onderwijs

Ben jij geïnteresseerd in  dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? OCW roept schoolleiders op om daar eind januari in regiobijeenkomsten over in gesprek te gaan. Aanleiding is het rapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ en de manieren om de sturing op onderwijskwaliteit en kansengelijkheid te verbeteren in het funderend onderwijs. AVS is vanuit de beroepsgroep ook betrokken bij dit project.

Om op te halen hoe het veld tegen de thema’s van de herijking aankijkt en wat de beelden zijn bij de verschillende manieren van sturing, organiseert OCW gesprekken met veldpartijen. In deze gesprekken wil OCW ophalen welke problemen in de herijking centraal staan, welk type sturing wenselijk zou zijn en welke maatregelen gewenst zijn. 

Zoals in de kabinetsreactie op het IBO ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ is beschreven, zijn er signalen dat het niet goed gaat met de cognitieve vaardigheden van kinderen in het funderend onderwijs. In internationale onderzoeken dalen de gemiddelde scores van Nederlandse leerlingen op lezen, rekenen en natuurwetenschappen. Ook voor kansengelijkheid valt er veel te verbeteren. Het onderwijsniveau van leerlingen lijkt steeds meer bepaald te worden door het opleidingsniveau van hun ouders, in plaats van door hun eigen mogelijkheden. Deze signalen zijn niet nieuw. De afgelopen decennia heeft de overheid, samen met het onderwijsveld, geworsteld om een kentering hierin aan te brengen. Dit roept dan ook de vraag op of de wijze waarop het Rijk op dit moment stuurt op het funderend onderwijs, het beste uit het funderend onderwijs haalt.

Daarom heeft de minister een herijking op de sturing in het funderend onderwijs aangekondigd, waarin zij samen met het veld wil kijken naar samenhangende pakketten voor zeggenschap, bekostiging en arbeidsvoorwaardenvorming. Na deze aankondiging, is ook het onderzoeksrapport Brede gesprek governance en (mede)zeggenschap met de Kamer gedeeld, waarbij er ook een verkenning naar een betere positie voor de schoolleider aangekondigd is. Dit onderwerp is onderdeel van de herijking.   

Wat houdt de herijking in?

In de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ is aangekondigd dat OCW een herijking gaat doen van de sturing in het funderend onderwijs. Binnen deze herijking gaat het om vragen als:

1) Vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn?

2) Wie moet er allemaal binnen de school meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt en wat is daarvoor nodig?

3) Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed besteed wordt en dat voor iedereen duidelijk is welke keuze worden gemaakt?

4) Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden nu worden vastgesteld?

Regiobijeenkomsten voor onderwijsveld

Omdat ervaringen en ideeën vanuit het onderwijsveld hier erg belangrijk bij zijn, organiseert OCW in januari vier bijeenkomsten waarbij OCW samen met schoolleiders en anderen van gedachten wil wisselen over deze vragen. Er zijn drie fysieke bijeenkomsten en een digitale bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn op de volgende data:

25 januari 16:00 – 20:00 in Zwolle, inloop vanaf 15:30 (fysiek)

29 januari 16:00 – 20:00 in Eindhoven, inloop vanaf 15:30 (fysiek)

30 januari 16:00 – 20:00 in Rotterdam, inloop vanaf 15:30 (fysiek)

31 januari 19:00 – 21:00 (digitaal via Teams)

Tijdens de fysieke bijeenkomsten krijg je ook een maaltijd.

Ben je schoolleider, leraar, onderwijsondersteuner, lid van de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad, ouder, bestuurder of lid van het interne toezicht? Dan wil OCW graag jouw inbreng. Meld je aan via deze link.

Links