“Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.” Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief die hij onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. De inspectie kan de bekostiging van een school die zich niet houdt aan de regelgeving met betrekking tot de ouderbijdrage, geheel of gedeeltelijk opschorten of inhouden.

Dekker reageert op vragen en opmerkingen van enkele fracties over het onderzoek van de inspectie over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs en vragen en opmerkingen over een aantal antwoorden op schriftelijke vragen over de vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten in het funderend onderwijs. Enkele fracties (VVD, PvdA, SP) merken op dat niet alle scholen in de schoolgids helder zijn over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Dekker schrijft dat de inspectie handhavend optreedt bij scholen waar de ouderbijdrage niet (kenbaar) vrijwillig is. “Wanneer een school zich niet houdt aan de vereisten met betrekking tot de ouderbijdrage, kan de inspectie de bekostiging van een school gedeeltelijk of geheel opschorten of inhouden.”

Ook constateren de fracties dat sommige scholen extra kosten voor bijvoorbeeld excursies over overblijven apart in rekening brengen. Dekker vindt het belangrijk dat de communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage transparant is: “Voor ouders wordt het overzichtelijker als de informatie over de ouderbijdrage en eventuele andere kosten bij elkaar staan in de schoolgids. Gezien de geconstateerde onduidelijkheden vind ik het raadzaam dat scholen alle informatie over de financiële bijdragen die van ouders worden gevraagd onder één noemer presenteren.”

Dekker beaamt dat het bedrag dat van ouders gevraagd wordt hoger kan zijn dan wat in de schoolgids of andere (digitale) documenten onder de noemer ‘ouderbijdrage’ wordt gevraagd. “In plaats van vrijwillige ouderbijdrage noemen scholen dit ook wel ‘leerlingbijdrage’, ‘schoolfondsbijdrage’ of ‘ouderbijdrage’.” Hij is van mening dat de hoogte en de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage een zaak is van de school en alle ouders samen. “Het ouders/leerlingendeel in de MR moet instemmen met de hoogte en de bestemming van dit bedrag.”

Segregatie
Ook vragen sommige fracties (PvdA, SP) zich af een hoge of zeer hoge bijdrage voor ouders een belemmering kan vormen om hun kind bij zo’n school aan te melden en of dit effect heeft op de segregatie in het onderwijs. Dekker: “Uit het onderzoek van de inspectie blijkt geen significant verband tussen de hoogte van de ouderbijdrage en het percentage gewichtenregelingen (ofwel het opleidingsniveau van de ouders.” Ook schrijft de staatssecretaris: “Verder laat het onderzoek zien dat het overgrote deel van de ouders in het vo de schoolkeuze niet laat afhangen van de hoogte van de schoolkosten.” De bewindsman reageert op het geval op een school in Voorschoten, die aan ouders een aanbetaling van 100 euro vraagt voor de ouderbijdrage voordat de plaatsing van het kind op deze school definitief is, als volgt: “De toelating van een leerling wordt niet bepaald door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage (artikel 40, eerste lid, WPO en artikel 27, tweede lid, WVO). Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, zijn scholen verplicht de leerling een voor de ouder kosteloos alternatief aan te bieden…”.

Dekker wijst ook op de mogelijkheid voor scholen om een speciale voorziening voor deze ouders te treffen of door te verwijzen naar andere instanties die voorzieningen treffen voor (minder daadkrachtige) ouders met schoolgaande kinderen.
 
School verantwoordelijk
In zijn brief schrijft Dekker dat een school zelf verantwoordelijk is voor de communicatie met de ouders. Hij is van mening dat scholen altijd duidelijk moeten zijn over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage en over de besteding van deze bijdrage. “Als ouders dit soort zaken signaleren, kunnen zij hierover met de school in gesprek gaan, het aan de orde laten stellen in de MR, of, als zij geen duidelijk antwoord krijgen, een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school of het melden bij de inspectie.” Dekker meldt dat de inspectie extra aandacht zal besteden aan haar communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook de voorlichting vanuit OCW zal zich hierop richten, evenals op de rol van de ouders in de MR en de procedure voor het melden van misstanden bij de inspectie. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws