Staatssecretaris Dekker van OCW heeft veel vertrouwen in de overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Dat onderschrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, die hem had gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de implementatie, het budget en de knelpunten van de overheveling.

Per 1 januari 2015 wordt jaarlijks 135 miljoen toegevoegd aan de lumpsum, het onderdeel materiele instandhouding, van bevoegde gezagsorganen in het primair onderwijs. In 2015 is er verder een bedrag van 23,8 miljoen beschikbaar voor de overgangsregeling die aan de overheveling verbonden is. Uiterlijk 2017, wanneer de overgangsregeling afgerond is, zal het totale budget van 158,8 miljoen in de bekostiging materiële instandhouding zijn verwerkt.

Overgangsregeling
De overgangsregeling is bedoeld voor schoolbesturen met onderhoudsgevoelige gebouwen en beperkte vereveningsmogelijkheden. Zij krijgen via de overgangsregeling tijdelijk extra budget mee (een vast bedrag per leerling) om het onderhoud adequaat vorm te geven in de periode volgend op de overheveling. Dekker schrijft dat naar verwachting ongeveer 700 schoolbesturen aanspraak maken op extra budget. De overgangsregeling en de precieze uitwerking daarvan wordt uiterlijk 1 januari gepubliceerd.
 
Financieel tekort
Een knelpunt dat de vaste kamercommissie van OCW aanhaalt, is het in het onderzoek van Kenniscentrum ICSadviseurs genoemde financiële tekort dat bij schoolbesturen ontstaat als gevolg van de doordecentralisatie. Dekker is daar positiever over: “De daadwerkelijke besteding van gemeenten aan buitenonderhoud heeft als basis voor het over te hevelen budget gediend. Dit bedrag is verhoogd met een component apparaatskosten, ofwel de kosten die gemeenten maken voor het uitvoeren van deze taak. Samen is dat 158,8 miljoen euro. Uit onderzoek is gebleken dat het onderhoud van schoolgebouwen op orde is. Het bedrag dat gemeenten eraan uitgaven is dus voldoende geweest.”
 
Onderzoek en voorlichting
Verder kondigt Dekker aan dat hij de ontwikkeling van (de kwaliteit van) de huisvesting breed in kaart gaat brengen via periodiek onderzoek. “Op deze manier krijgen we zicht op mogelijk knelpunten na de inwerkingtreding van de overheveling en kunnen deze goed gevolgd worden.” Hij is tevreden over het landelijke voorlichtingstraject over de overheveling. 
 
Geen oormerk
Dekker vindt het onnodig het onderwijshuisvestingsbudget in de lumpsum te oormerken: “Met de invoering van de lumpsumbekostiging hebben de schoolbesturen veel vrijheid gekregen in de besteding van budgetten. Ze kunnen accenten leggen en die prioriteiten stellen die het onderwijs op de school nodig heeft. Het bevoegd gezag bepaalt zelf hoe en waar het geld wordt ingezet. In die systematiek past het niet om een bedrag te oormerken.’

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws