Scholen hebben de mogelijkheid om per schooljaar een andere verdeling van de onderwijsuren over de leerjaren vast te stellen. Voor een bepaald cohort kan dat als consequentie hebben dat zij over de gehele opleiding meer of minder onderwijs krijgen aangeboden dan de voor hun opleiding wettelijk vastgestelde norm. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een toelichting op een wetswijziging ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

In het nieuwe systeem geldt er niet een minimale urennorm per leerjaar, maar per opleiding. De urennorm voor vmbo (vier jaar) wordt vastgesteld op 3700 uur, voor havo (vijf jaar) op 4700 uur en voor vwo (zes jaar) op 5700 uur. Het wetsvoorstel eist niet dat scholen per cohort leerlingen het aantal onderwijsuren moeten registreren. “Dat zou een forse administratieve last betekenen”, aldus Dekker. “Bovendien zou dan pas na afronding van de opleiding kunnen worden beoordeeld of voor een bepaald cohort aan de voor de opleiding geldende urennorm is voldaan…” Dekker geeft aan dat het dan te laat is om eventuele tekorten te herstellen.
De staatssecretaris schrijft in zijn toelichting dat de regering “een geringe marge van onzekerheid als consequentie van deze keuze” accepteert. Hij veronderstelt dat scholen hier zorgvuldig en professioneel mee omgaan. “Bovendien is, door het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad op de verdeling van het aantal uren over de leerjaren, gewaarborgd dat de keuzes die de school hierin maakt, tot stand komen in goed overleg met alle betrokkenen.”

Nader rapport inzake wijziging Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering van de huidige wettelijke urennorm
Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws