De definitieve regeling bekostiging personeel po voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld. Gekozen is om de eerdere regeling voor 2019–2020 in te trekken en de regeling, nu met de definitieve prijzen en bedragen, opnieuw te publiceren.

De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling voor het schooljaar 2019–2020 worden de al eerder vastgestelde en aangepaste prijzen en bedragen geactualiseerd en definitief vastgesteld. Het verdient de voorkeur om de regeling opnieuw te publiceren boven een wijzigingsregeling, omdat die, vanwege de wijziging van veel prijzen en bedragen, moeilijk leesbaar is.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van de regeling voor schooljaar 2018–2019 is de invoering van de nieuwe verdeelsystematiek van de onderwijsachterstandsmiddelen. De nieuwe systematiek is formeel geregeld met het Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs (Stb. 2018, 334).

Om schoolbesturen voldoende tijd te bieden om zich voor te bereiden op een andere hoogte van aanvullende bekostiging voor het onderwijsachterstandenbeleid is er een overgangsregeling. Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek minder middelen ontvangt dan het vastgestelde bedrag op basis van de oude systematiek, worden vaste percentages gehanteerd voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen (in schooljaren 2019–2020, 2020–2021 en 2021–2022 respectievelijk 75 procent, 50 procent en 25 procent). Wanneer een school op basis van de nieuwe systematiek meer middelen zou ontvangen dan het vastgestelde bedrag op basis van de oude systematiek, worden de percentages voor het meenemen van het verschil tussen beide bedragen bij ministeriële regeling vastgelegd. Zo wordt voorkomen dat gedurende de overgangsperiode er meer middelen voor onderwijsachterstanden beschikbaar worden gesteld dan er beschikbaar zijn op de begroting. Het percentage is vastgesteld in artikel 4, tweede lid, van deze regeling en kan jaarlijks wijzigen.

De nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen heeft ook gevolgen voor de bijzondere bekostiging voor leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti (artikel 31) en asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland (artikel 35). Op basis van deze regelingen kunnen scholen aanvullende bekostiging krijgen als zij dergelijke leerlingen onderwijs geven, voor zover scholen daar niet of niet volledig op basis van de oude systematiek werden bekostigd.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws