Definitieve bedragen bekostiging 2023

De definitieve bedragen over de bekostiging van basisscholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs zijn bekend. De inflatiecorrectie is een van de belangrijkste aanpassingen. Ook is er extra budget voor de professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders.

Door de loon- en prijsbijstelling 2023 zijn de bekostigingsbedragen toegenomen met 6,4 procent ten opzichte van die van kalenderjaar 2022. Ten opzichte van de eerste en voorlopige regeling bekostiging 2023 zijn de definitieve bekostigingsbedragen voor 2023 gestegen met 5 procent.

Indexeringssystematiek

Er zijn twee correctiemethodes. De indexatie van de loongevoelige bekostiging wordt vastgesteld op basis van de zogenaamde referentiesystematiek; de indexatie van de prijsgevoelige bekostiging  wordt vastgesteld op basis van de wettelijk verplichte jaarlijkse prijsbijstelling. Vanaf 2023 is de verhouding ‘loongevoelig’ 89,15 procent en ‘prijsgevoelig’ 10,85 procent. Een goede uitleg over de indexeringssystematiek vind je op de website van de PO-Raad.

Wijzigingen

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) en de gesloten jeugdhulpinstellingen (GJI). Zij krijgen extra budget.

Er is een generieke korting toegepast op de budgetten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden die geen bovenmatig publiek eigen vermogen hebben of na toepassing van de korting geen bovenmatig publiek eigen vermogen meer hebben worden gecompenseerd maximaal tot aan de signaleringswaarde.

Professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

Tot slot is er extra budget voor ‘bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders’ toegekend. Dit is aanvullende bekostiging voor de professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. De middelen op basis van deze regeling zouden aflopen per augustus 2023. Er is afgesproken de resterende middelen voor het kalenderjaar 2023 toe te voegen aan de regeling. Hierdoor stijgt het bedrag per leerling naar 100,03euro  (was 55,59 euro). Uit de OCW-begroting blijkt dat dit budget in 2024 weer wordt uitgekeerd, maar op basis van lopende gesprekken met OCW denken we dat de regeling per 1 januari 2025 wordt gewijzigd: de minister heeft aangegeven een deel van deze middelen toe te kennen aan de onderwijsregio’s die nu worden gevormd. Het doel van de bekostiging blijft wel hetzelfde! 

Links