De maat is vol

AVS voert actie voor meer salaris en structurele ondersteuning van schoolleiders

Het schrappen van de DA-schaal en de AA-schaal, het inkorten van de schalen DB tot en met DE tot tien salaristreden, het verhogen van de schaalbedragen en extra ondersteuning – structureel – voor de schoolleiding. Dit zijn de speerpunten die de AVS afgelopen voorjaar in de Arbeidsvoorwaardennotitie vastlegde. Het zijn ook de onderwerpen die in de gezamenlijke cao-inzet van de onderwijsvakorganisaties
werden overgenomen.

In het cao-onderhandelaarsakkoord van 3 oktober 2007 werd een aantal afspraken gemaakt over de generieke salarisaanpassing (zie bericht elders in deze Kadernieuws) en kwamen de partijen overeen dat onder andere over de carrièreperspectieven voor de schoolleiding en de uitbouw van de ondersteunende functies in de tweede fase van het overleg nadere afspraken worden gemaakt. Deze tweede fase is gepland vanaf november, nadat de minister van Onderwijs het actieplan van Rinnooy Kan heeft gepresenteerd in de ministerraad.

AVS onderzoek
In de tweede week van oktober werden vervolgens de resultaten bekend van een AVS-ledenonderzoek naar arbeidsvoorwaarden en salariëring. Deze resultaten onderbouwen de noodzaak van een extra inzet op het verminderen van de werkdruk en een verbetering van de salariëring. De werkdruk is veel te hoog, de ondersteuning ontbreekt en het salaris is veel te laag. Uit het onderzoek blijkt dat dit voor 75 procent van de schoolleiders in het primair onderwijs genoeg redenen zijn om te kijken naar een andere baan, binnen of buiten het onderwijs. Voor de AVS, de grootste belangenvereniging voor schoolleiders in Nederland, is de maat dan ook meer dan vol. Daarom lanceerde de AVS op 12 oktober de website http://www.vooronsisdemaatvol.nl/. Leden van de AVS en andere schoolleiders worden opgeroepen daar hun steun te betuigen aan de inzet van de AVS:

o Structurele financiering om voor de directeuren in het po conciërges en administratief personeel aan te trekken;

o Een fundamentele loonsverhoging van gemiddeld 8 procent per 1 januari 2008, bovenop het cao-resultaat;

o Een concrete verplichting, gevolgd door een actieplan voor de overheid, om de administratieve lastendruk te verlagen en het rondpompen van formulieren te voorkomen. Uit de eerste stroom aan reacties blijkt dat vooral de onderwerpen vermindering van de lastendruk en uitbreiding van de ondersteunende functies hoog scoren. De bedoeling is om de reacties te bundelen en deze aan te bieden aan de politiek. Dus, hoe meer reacties, hoe groter de impact! Laat ook uw stem horen en ga naar

http://www.vooronsisdemaatvol.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.