In september 2008 heeft het ministerie van OCW een brief aan alle schoolbesturen gezonden over de wijze waarop de BAPO kon worden verwerkt in de jaarrekening 2008. Aanvankelijk leek het er namelijk op dat de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) ertoe zouden leiden dat schoolbesturen voor alle personeel al vanaf datum indiensttreding al moesten gaan sparen voor de BAPO die vanaf het 52e jaar kon worden opgenomen. Bovendien mocht geen rekening worden gehouden met de 2% bijdrage in de lumpsum die jaarlijks wordt verstrekt. Dit zou betekenen dat vrijwel alle besturen hun gehele reserve (of zelfs meer dan dat) als voorziening BAPO moesten aanmerken.

De genoemde brief gaf aan dat pas vanaf het 47e  het sparen hoefde te beginnen, dat rekening mocht worden gehouden met het feitelijk gebruik (niet iedereen gebruikt al zijn BAPO-rechten) en dat er bij de opbouw van de voorziening ook rekening mee mocht worden gehouden dat in de jaarlijkse rijksvergoeding (de lumpsum) 2% beschikbaar was voor dekking van de jaarlijkse BAPO-kosten.

De RJ zou op 28 januari 2009 vergaderen en dan zou de brief formeel vastgesteld worden.

Onlangs werd bekend dat de RJ het standpunt van OCW, zoals in de brief van september 2008 verwoord, niet aanvaard heeft.

OCW beraadt zich thans op de gevolgen van dit standpunt. De verwachting is uitgesproken dat het ministerie rond 5 maart 2009 met een publicatie zal komen, waarin wordt duidelijk gemaakt hoe verder gehandeld zal moeten worden. Wij adviseren u derhalve dringend om met het afhandelen van de accountantscontrole van uw jaarrekening over 2008 te wachten tot de OCW-publicatie is verschenen, zodat zowel u als uw accountant met het daarin opgenomen standpunt rekening kunnen houden.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws