Cultuuronderwijs heeft een vaste plek gekregen in het voortgezet onderwijs en scholen zijn er positief over. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De scholen zijn over het algemeen positief over de gang van zaken, de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweegbrengt bij hun leerlingen, aldus het monitorrapport dat naast een landelijke enquête met vragenlijsten uit een kwalitatief deel met interviews bestond. De vragenlijst is onder andere door 219 schoolleiders ingevuld.

De monitor geeft ook aan dat er nog ruimte is voor verbetering. “De scholen zelf willen de komende jaren onder meer inzetten op versterking van doorgaande lijnen en op vakkenintegratie. Ook de samenwerking met culturele aanbieders kan verder worden uitgebouwd, met name daar waar het gaat om het gezamenlijk bedenken en maken van een samenhangend programma, dat leerlingen mogelijkheden biedt om hun talenten optimaal te ontwikkelen.”

Andere conclusies zijn onder andere:

  • De meerderheid van de scholen heeft een visie op cultuuronderwijs geformuleerd en deze ook schriftelijk vastgelegd;
  • De meest genoemde beweegreden om aan cultuuronderwijs te werken is ‘omdat docenten het belangrijk vinden’, andere redenen zijn o.a. leerlingen in aanraking brengen met kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en 21e- eeuwse vaardigheden ontwikkelen;
  • Cultuuronderwijs krijgt doorgaans vorm in afzonderlijke vakken, twee derde van de scholen kent daarnaast vakoverstijgende lessen, projecten of thema’s;
  • Doorgaande lijnen en samenhang zijn er vooral in de bovenbouw, niet tussen primair en voortgezet onderwijs;
  • Havo/vwo-leerlingen kunnen vaker examen doen in de kunstvakken dan vmbo-leerlingen;
  • Door de jaren heen is cultuuronderwijs geleidelijk sterker verankerd in het Nederlandse voortgezet onderwijs, de inzet van een cultuurcoördinator is al langer gemeengoed.

Links

Gerelateerd nieuws