Cultuuronderwijs en Passend onderwijs

Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend onderwijs.

Wat kan de schoolleider betekenen bij het verankeren van cultuur in het onderwijs? Is het werken met subsidies voldoende om cultuur te verankeren in scholen? Scholen geven op allerlei manieren vorm en inhoud aan de stimuleringsregeling cultuur. De opdracht is om de cultuursector te verbinden met de scholen. De schoolleiders zien cultuuronderwijs als een integraal onderdeel van het werk: het gaat om persoonsvorming. Ze willen planmatig werken en verbinding maken met de plannen in het schoolplan. Niet het aanbod van cultuur, maar de vraag van de school moet centraal staan. De schoolleiders pleiten voor denken in het domein kunst en cultuur in plaats van denken in leerlijnen. Cultuuronderwijs omvat meer dan een leerlijn kunstzinnige vorming in Curriculum.nu. Tot slot werd de rol van de gemeente besproken aangaande faciliteren en voorwaarden scheppen. Er is behoefte aan maatwerk op schoolniveau.

Passend onderwijs

Hoe staat het met Passend onderwijs op scholen? Herkennen de schoolleiders de eerste analyses? Zijn de ontwikkelingen die ingezet zijn onvoldoende ? Wat is nodig? Welke rol heeft de schoolleider? De druk in het onderwijs neemt toe. Van de schoolleider wordt innovatief handelen verwacht: met oplossingen komen en ruimte en vertrouwen gevend aan een team. Het systeem van Passend onderwijs maakt dit soms erg lastig. Waak voor bureaucratie en kijk wat je op school met de beschikbare middelen zo goed mogelijk kunt doen, is het devies. Het gaat om eigenaarschap. Heb vertrouwen in het vakmanschap en de deskundigheid van de betrokkenen (leraren, ouders). En bewaak de grenzen van wat bij het onderwijs hoort en wat bij andere (zorg)partners en instellingen.
De schoolleiders in de beleidscommissie Onderwijs van de AVS pleiten op de langere termijn voor één WPO-wet (WEC/WPO). De school als eenheid zien in de wijk/buurt is belangrijk. Er is nu nog te veel bestuurlijke drukte en georganiseer rondom de school. Voorzieningen (expertise e.d.) moeten naar het kind komen in plaats van andersom. Op naar één kleurig funderend onderwijs, waar in veelkleurigheid onderwijsrecht is voor alle leerlingen.

Versterking gezocht

Vind je het leuk mee te denken over actuele onderwijszaken en daarover het AVS-bestuur te adviseren? De beleidscommissie Onderwijs zoekt nog enkele nieuwe leden. Vooral schoolleiders uit het reguliere basisonderwijs; directeuren uit het s(b)o zijn al ruimschoots vertegenwoordigd in de commissie. De commissie komt vijf keer per schooljaar bij elkaar

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.