Cultuureducatie in de lift, maar weg is nog lang

monitor cultuureducatie 2008-2009
Scholen doen steeds meer aan cultuureducatie en betrekken ook andere vakken daarbij. Van een doorlopende leerlijn is echter nog weinig sprake en het aantal vakleerkrachten neemt af. Dit blijkt uit de geïntegreerde monitor `Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs´, die het afgelopen schooljaar werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.

In het primair onderwijs zijn positieve ontwikkelingen te onderscheiden die voorwaardenscheppend zijn om cultuureducatie gestalte te geven en te waarborgen voor de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van een grote toename van het aantal cultuurcoördinatoren. Ook hebben veel scholen inmiddels een visie op cultuureducatie ontwikkeld en is het aantal scholen met een apart cultuurbeleidsplan enorm toegenomen. Wel zijn er nog relatief weinig scholen die beleid en doelstellingen evalueren. Minder positief in de voorwaardensfeer is de afname van het aantal vakleerkrachten voor de kunstvakken. Dit gaat niet samen met toenemende aandacht voor het vergroten van de deskundigheid van groepsleerkrachten. Want ook al zijn directies niet erg optimistisch over de deskundigheid van de groepsleerkrachten, het (geoormerkte) budget voor cultuureducatie wordt zelden ingezet voor nascholing, maar meer voor cultuureducatieve activiteiten. Wel is er een toenemend aantal scholen (32 procent) waarvan de cultuurcoördinator de cursus interne cultuurcoördinator heeft gevolgd. Door vakken te integreren binnen cultuureducatie, kan een betere verankering tot stand komen in het onderwijsaanbod. Scholen maken daar een duidelijke ontwikkeling in door; het percentage dat cultuureducatie integreert met andere vakgebieden is in de loop der tijd behoorlijk gestegen. Het aantal projecten dat scholen uitvoeren waarbij verschillende vakken en leergebieden worden gecombineerd, is eveneens weer (iets) gestegen. Ook krijgen steeds meer scholen aandacht voor het ontwikkelen van een doorgaande lijn, maar er is niet vaak sprake van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn op het terrein van cultuureducatie: ruim de helft van de scholen stemt sommige activiteiten op elkaar af, werkt in enige mate met een cumulatief programma en stemt binnen- en buitenschoolse activiteiten enigszins op elkaar af. Ondanks de positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie zijn er nog veel verschillen tussen `voorlopers´ en andere scholen. In dat opzicht is er dus nog wel een weg te gaan voor de meeste scholen in het primair onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.