Kinderen presteren het best in een klas met kinderen op hun eigen niveau, is een opvallende conclusie uit het onderzoek 'Kansrijk onderwijsbeleid' van het Centraal Planbureau (CPB) dat 20 juni verscheen. Daarin zijn de effectiviteit en kosten van 160 onderwijsmaatregelen onderzocht.

Leerlingen trekken zich weliswaar op aan slimmere klasgenoten, maar halen de beste resultaten in een klas met kinderen van hun eigen niveau, aldus het CPB. Dit laatste geldt alleen als er hoge eisen gesteld worden aan alle leerlingen. Ook moeten scholen regelmatig controleren of leerlingen nog in de juiste parallelklas zitten, om te voorkomen dat ze al op de basisschool definitief voorsorteren op mbo of universiteit.
Door kinderen op basisscholen te verdelen over een klas met ondergemiddeld presterende leerlingen en een klas met bovengemiddeld presterende leerlingen is een flinke leerwinst te behalen: gemiddeld zouden kinderen bijna een half onderwijsniveau hoger scoren, aldus het CPB. Deze parallelklassen invoeren is volgens het onderzoek een van de meest effectieve onderwijsmaatregelen. Een verklaring kan volgens het CPB liggen in het feit dat leraren dan beter maatwerk zouden kunnen leveren of dat ondergemiddeld presterende leerlingen eerder zelf met oplossingen komen.
Er is momenteel veel discussie is over (te) vroege selectie in het onderwijs. Door kinderen al op hun 12e te verdelen over schoolniveaus in het voortgezet onderwijs, gaat juist veel talent verloren, constateerde de OESO onlangs. Bovendien zou vroegselectie leiden tot kansenongelijkheid. Er gaan steeds meer stemmen op om kinderen van alle niveaus langer bij elkaar te elkaar zitten. Goede leraren moeten kunnen differentiëren en de lesstof op verschillende niveaus kunnen overbrengen.

Sociale leraren
Leraren met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest, is een andere bevinding uit het CPB-onderzoek. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren Hoe je beter met leerlingen om kunt gaan, kunnen leraren via coaching en feedback gericht leren. Kinderen met een leerachterstand hebben baat bij het heel vroeg wegwerken daarvan. Niet alleen met specifiek op hen gerichte maatregelen, maar juist ook met algemene maatregelen zoals kleinere klassen, lezen in de vakantie, een maand extra kleuteren voor alle kinderen of een extra week school. Een specifiek op de leerling gerichte maatregel is bijvoorbeeld het geven van extra lessen aan die leerling, maar deze is niet effectief of heeft zelfs een negatief effect als het om leerlingen met kleine leerachterstanden gaat.
Het CPB constateert dat het Nederlandse onderwijssysteem in het algemeen relatief goed werkt. Voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van leraren pakt aantoonbaar positief uit. Kleinere klassen blijken effectief, vooral voor achterstandsleerlingen en beginnende leraren. Maar deze maatregel is heel kostbaar. Niet effectief of averechts werken bijvoorbeeld een verbod op zittenblijven of het verlengen van het schooljaar met een week.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws