Corona, begroting en jaarplan, CAO PO en ledenraadverkiezingen

AVS Ledenraad

De Ledenraad van de AVS kwam op vrijdag 26 juni bij elkaar voor de laatste vergadering van het schooljaar 2019/2020. Verspreid over een ruime zaal – in verband met de anderhalve meter afstand – werd intensief vergaderd over de coronaperiode, begroting en jaarplan, CAO PO en de naderende ledenraadverkiezingen.

Na een inventarisatie van ervaringen en leerpunten uit de coronaperiode, geeft de ledenraad adviezen mee aan het AVS-bestuur voor gesprekken met het ministerie van OCW, andere onderwijspolitici en partners in de sector funderend onderwijs. De stem die de AVS vertegenwoordigt namens schoolleiders wordt momenteel goed gehoord. Enkele handreikingen: gebruik de extra verkregen kennis over kwetsbare leerlingen bij het verder invullen van onderwijs, geef ruimte om andere (bijvoorbeeld gedigitaliseerde) organisatievormen van onderwijs te blijven inzetten en geef de mix tussen school-, afstands- en/of thuisonderwijs een kans. Voer het gesprek over andere schooltijden, het effect van kleinere klassen en anders organiseren.

Begroting 2020/2021

De AVS Ledenraad maakt kennis met Bert Robberegt, de nieuwe controller van de AVS. Het jaarplan en de begroting voor 2020/2021 worden besproken. De AVS ervaart dit jaar sterk de negatieve effecten van de coronacrisis. Daarom wordt een conservatieve begroting voorgelegd waarin onduidelijke effecten vanuit corona zo goed mogelijk zijn meegenomen. Het is wederom een negatieve begroting. De ledenraad bevraagt het bestuur heel kritisch omtrent keuzes en het toekomstperspectief, omdat de AVS op dit moment nog voldoende weerstandsvermogen heeft en dit niet onder druk moet komen te staan. De ledenraad gaat akkoord na een grondige uitleg én verwacht van het bestuur in november 2020 een duidelijk nieuw strategisch beleid, onderbouwd met een financiële meerjarenplanning, als opvolger van de aflopende beleidscyclus. Een koers die op zo kort mogelijke termijn leidt naar een positief resultaat. 
De ledenraad erkent dat de financiën op dit moment een hele uitdaging zijn en vult zijn rol om een gezonde financiële beleidsvoering van het bestuur te vragen uitermate serieus in. De verstrekte cijfers zijn daarbij van essentieel belang.

Jaarplan

In het jaarplan staan diverse acties die voortkomen uit het strategisch beleidsplan, aangevuld met vragen of opmerkingen vanuit de organisatie en de ledenraad, waaronder een professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek. De activiteiten gericht op ledenwerving zijn succesvol en leveren behoorlijk wat nieuwe leden op. Maar er is ook sprake van uitstroom, onder andere door pensionering of onvrede met de huidige cao. Daarom is er per saldo geen groei. Dit blijft een groot aandachtspunt en goed relatiebeheer met de focus op ledenbehoud is van belang. De nieuwe website moet hieraan ook een steentje gaan bijdragen, maar mond-op-mondreclame blijft het beste: leden als ambassadeurs! 
De positionering wordt bevorderd door de grote zichtbaarheid van de AVS in de media tijdens de hele coronaperiode. De ledenraad complimenteert het bestuur voor de grote inzet.

CAO PO

De ledenraad bespreekt ook de nu al merkbare effecten van de cao in het primair onderwijs en die zijn niet overal positief. De grootste uitdaging is de cultuuromslag voor directeuren: dat er onderhandeld moet worden over de juiste functiebeschrijving, de bijpassende waardering en dus je salarisschaal. Dit betekent meer diversiteit van directiefuncties en dat je je niet zomaar met zijn allen over een kam moet laten scheren binnen een schoolbestuur, maar weldegelijk je individuele rollen, verantwoordelijkheden en je takenpakket moet gebruiken in het gesprek hierover. 
De ledenraad wil graag weten hoe dit proces in het land verloopt en de AVS zal hier binnenkort een peiling over houden. Verdere bijstelling van de salarisschalen wordt meegegeven als aandachtspunt voor de volgende onderhandelingen.

Tot slot kijkt de ledenraad vooruit naar het komende schooljaar, waarin de raad twee aftredende leden heeft en twee eventueel herkiesbare leden. Met de vacature die er al was betekent dat vijf vacante plekken. De verkiezingen worden voorbereid en dit proces krijgt een vervolg op 5 en 6 november 2020 op de tweedaagse in Apeldoorn.