Convenant vroegschoolse educatie

Verhogen kwaliteit en aanbod
Staatssecretaris Dijksma heeft samen met vertegenwoordigers van de PO-Raad, de AVS, besturenorganisaties, onderwijsvakorganisaties en de VNG een convenant ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over het verhogen van de kwaliteit en het aanbod van vroegschoolse educatie. De afspraken zijn vastgelegd in de `Agenda Focus op vroegschoolse educatie´.

De schoolbesturen van de 2.600 scholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld hebben een brief ontvangen met een subsidieaankondiging voor vroegschoolse educatie (zie www.cfi.nl). Het gaat dus niet alleen om afspraken, maar ook om geld om deze afspraken te realiseren.

In het convenant staat dat besturen van basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld uiterlijk in 2011 de leerlingen in de groepen 1 en 2 vroegschoolse educatie zullen aanbieden. Ook zullen basisscholen en gemeenten gezamenlijk zorg dragen voor de verhoging van het bereik en het aanbod van vroegschoolse educatie en nemen zij maatregelen ter bevordering van een doorlopende leerlijn. De betrokken organisaties zullen zich inzetten voor versterking van de professionaliteit en informatievoorziening over vroegschoolse educatie naar de basisscholen. Het ministerie van OCW draagt onder meer bij via een stimuleringsregeling; om te stimuleren dat scholen meer aandacht besteden aan vroegschoolse educatie, wordt voor de jaren 2008 en 2009 een eenmalige financiële impuls van 20 miljoen euro gegeven in de vorm van een subsidie aan scholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld. Scholen kunnen dit geld gebruiken om lesprogramma´s aan te schaffen en leerkrachten op te leiden voor vroegschoolse educatie. Ook kunnen zij de overgang van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar de vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2 van de basisschool verbeteren. Het kabinet wil dat in 2011 alle kinderen met het risico op een achterstand in de Nederlandse taal deelnemen aan een VVE-programma en dat de taalachterstand van leerlingen aan het eind van de basisschool met 40 procent is gereduceerd ten opzichte van het meetjaar 2002.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.