Convenant: ‘Gezondheid verankeren in schoolbeleid’

 

Ruim twintig partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld, hebben het nieuwe (vervolg)convenant Gezond Gewicht getekend. De organisaties gaan zich inzetten voor het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas en de maatregelen voor het terugdringen ervan. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de onderwerpen gezonde voeding, beweging en het maken van gezonde keuzes over vijf jaar structureel zijn verankerd in het beleid van scholen.

De afgelopen jaren is er sprake van een stijging van het aantal kinderen met overgewicht. Tijdens de periode van het eerste convenant (vijf jaar terug) zijn er in het onderwijs al een aantal initiatieven genomen zoals de Gezonde Schoolkantine en het Nationaal Schoolontbijt. Eerder dit jaar is ook afgesproken dat schoolbesturen gerelateerde uitgangspunten hanteren bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten. In het nieuwe deelconvenant Gezond Gewicht, dat gaat over onderwijs, staat dat scholen een belangrijke rol hebben als het gaat om het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren in de leeftijd van twee tot negentien jaar. Omdat het onderwijs ook andere maatschappelijke taken op zijn bordje heeft liggen, is een integrale aanpak van het vraagstuk van overgewicht gewenst. Concrete actiepunten uit het nieuwe convenant zijn onder andere:

o het gebruik van toepasbare en effectieve lesmethoden over gezonde voeding en bewegen;
o een aanbod van gezonde voeding in de schoolkantines en eventuele andere verkooppunten binnen de school;
o het dagelijks aanbieden van tenminste één uur sport en bewegen voor, tijdens of na schooltijd;
o afspraken over schoolbeleid met ouders en scholen over gezond eten en drinken, traktaties, tussendoortjes en een gezond voedingsaanbod tijdens de overblijf; o signalering en zo nodig doorverwijzing naar de jeugdgezondheidszorg;
o bevorderen van terugkeer van de vakleerkracht gymnastiek op alle basisscholen.

Paul Rosenmöller, die de aanjager is van het convenant, zei bij de presentatie dat het de ambitie moet zijn om binnen vijf jaar de Nederlandse jeugd tot de gezondste van Europa te maken. Het deelconvenant is onder meer ondertekend door de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de KVLO (gymnastiekleraren) en organisaties als de Hartstichting, GGD Nederland, Vereniging van Diëtisten en NOC*NSF.

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.