Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen.

Volgens de Wet Veiligheid op school (art. 3b en art. 123b) hebben scholen sinds 1 augustus 2015 de zorgplicht voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van kinderen op school. Dit houdt in dat een school actief beleid moet voeren gericht op de veiligheid van leerlingen, een coördinator moet aanstellen en jaarlijks moet monitoren hoe veilig leerlingen zich voelen. Op basis van de uitkomsten van zo’n monitor kunnen scholen het gevoerde beleid rondom sociale veiligheid evalueren en waar nodig bijstellen.

Vorig schooljaar kregen scholen de tijd om hun beleid uit te werken. Komend schooljaar gaat de onderwijsinspectie controleren of scholen voldoen aan de wettelijke eisen. Ze maakt hiervoor gebruik van de jaarlijkse monitorgegevens van scholen.
Om scholen handvatten te bieden, heeft het ministerie OCW de brochure 'Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school' gemaakt. Hierin staan de eisen die gesteld worden aan de monitoring, hoe scholen kunnen kiezen voor een instrument en uitleg over het inspectietoezicht 

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs