In opdracht van het kabinet onderzoekt de commissie Onderwijsbevoegdheden hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dit hebben de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob voorgesteld. Deze opdracht is een vervolg op het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. De commissie vraagt om input van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, intern begeleiders, leraarondersteuners en lerarenopleiders.

                                                             
De commissie heeft de opdracht gekregen om te adviseren over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel: het geheel van regels en procedures rond het behalen van een bevoegdheid. Door ruimte te maken voor meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden, kunnen deze beter aansluiten bij datgene wat het onderwijs nodig heeft. Daarmee kan ook ruimte ontstaan voor meer circulaire carrières en mobiliteit. Dit vraagt om bevoegdheden en lerarenopleidingen waarin structureel ruimte is voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren.
De commissie gaat zich buigen over nieuwe bevoegdheden voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs  en middelbaar beroepsonderwijs. Ook zal de commissie vorm geven aan de verschillende routes hoe een student de nieuwe bevoegdheid kan gaan halen.
 
Om tot een goed advies te kunnen komen, vraagt de commissie om input van leraren, lerarenopleiders, instructeurs, leraarondersteuners, schoolleiders, schoolbestuurders en interne begeleiders. Voorzitter Paul Zevenbergen: “We organiseren de komende tijd verschillende manieren om met zoveel mogelijk mensen die het onderwijs werken, in gesprek te gaan. Ik roep alle betrokkenen op om zijn of haar ideeën op dit onderwerp met ons te delen. Alleen dan kan de commissie een advies opleveren waar leraren én leerlingen baat bij hebben”.

Links

Gerelateerd nieuws