Dinsdag 13 januari 2004 maakte minister Van der Hoeven haar plannen voor de lumpsum financiering in het primair onderwijs bekend. Wat houden deze plannen in en wat vindt de AVS daarvan?

Inleiding op de lumpsumplannen met commentaar van de AVS

Dinsdag 13 januari maakte minister Van der Hoeven haar plannen voor de lumpsum financiering in het primair onderwijs bekend. De lumpsum financiering wordt per 1 augustus 2006 ingevoerd. Voor de versterking van bestuur en management is extra geld beschikbaar, oplopend tot 100 miljoen euro in 2007. Tien besturen kunnen vooraf ervaring opdoen met lumpsumfinanciering en de producten en inzichten die dat oplevert worden vertaald in ‘flankerend beleid’ om alle scholen te helpen met de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek en het voeren van financieel management. 25 andere besturen krijgen geen lumpsum maar wel meer beleidsvrijheid en de ervaringen in deze ‘pilot 2’ worden ook ingezet voor het verbeteren van het ‘flankerend beleid’. De activiteiten van het flankerend beleid worden vormgegeven door een projectgroep waarin de AVS, de landelijke besturenorganisaties en de werknemersbonden deelnemen. Nog in januari wordt een onafhankelijk projectleider aangesteld.

Systematiek, overgangsregeling, jaarverslag

Kernpunten van de bekostigingssystematiek zijn vereenvoudigde toekenning uitgedrukt in een bedrag per leerling, berekening van het bedrag per school, uitgaan van de werkelijke personeelsopbouw (leeftijd) per school in plaats van per bestuur, en een overgangsregeling om de eerste jaren de herverdeeleffecten op te vangen. Voor het speciaal onderwijs betekent de lumpsum financiering een drastische vereenvoudiging van de bekostigingsregels. Nu wordt de bekostiging gebaseerd op ‘minuten per functie per leerling’, straks op een bedrag per leerling, afhankelijk van leeftijd en schoolsoort. De bekostiging van alle scholen wordt gebaseerd op de meetgegevens over personeelsopbouw en fre-verbruik in het schooljaar 2004-2005. Het meetjaar wordt ook gebruikt om een beter beeld te krijgen van de herverdeeleffecten zodat de overgangsregeling daar als dat nodig is nog rekening mee kan houden. Het is dus zaak dat scholen hun budget in het schooljaar 2004-2005 zo volledig mogelijk benutten (niet verzilveren tegen laag tarief of onvervuld laten van vacatureruimte). Vanaf 2005 moeten alle schoolbesturen in het primair onderwijs ook een financieel jaarverslag gaan opstellen.  

Goed management

In haar aanbiedingsbrief besteedt de minister zeer veel aandacht aan het belang van goed management op schoolniveau. Ook breekt zij een lans voor bovenschools management om de randvoorwaarden te scheppen op het gebeid van bijvoorbeeld ict, personeelszaken, speciale zorgtaken en facilitair beheer. ”Parallel aan de invoering van lumpsum financiering zullen besturen en scholen na moeten gaan of de eigen organisatievormen toereikend zijn om de condities voor goed onderwijs in de scholen te realiseren. Het is zaak om te komen tot een door de sector zelf gedragen gedragscode inzake goed bestuur en management, schrijft de minister. Het huidige directiestatuut wordt vervangen door het managementstatuut, waarin ook de rol van het bovenschools management is opgenomen, een duidelijker scheiding tussen management en toezicht komt te staan en niet alleen de taken, maar ook de daarbij behorende bevoegdheden van de leden van het management helderder worden beschreven dan in het directiestatuut doorgaans het geval is. Daarnaast bepleit de minister dat de onderwijsinspectie na moet gaan of het bestuur en management in de bovenschools organisatie goede condities realiseren voor het functioneren van de scholen.

Commentaar AVS

De AVS is een voorstander van grotere beleidsvrijheid en is positief over de uitwerkingsnotitie lumpsum. Wel vinden wij een goed flankerend beleid van het grootste belang en zijn wij van mening dat de invoering van lumpsum onmogelijk samen kan gaan met grote bezuinigingen zoals die op het onderwijsachterstandenbeleid. Met het benadrukken van het schoolniveau als eenheid van beleid, bekostiging en leiding komt de minister tegemoet aan de zorg van de AVS dat de lumpsum financiering leidt tot een te grote nadruk op beheer en bovenschoolse, inhoudelijke sturing. In de besprekingen over de lumpsum plannen heeft de AVS altijd de nadruk gelegd op het uitgangspunt ‘één school, één plan, één integrale schoolleiding’ en op het belang van bovenschools management als ‘professioneel bestuurders’ die voor goede randvoorwaarden, schaalvoordelen en continuïteit van de scholen zorgen.
Hoewel wij erop vertrouwen dat de minister voldoende aandacht heeft voor de positie van éénpitters en kleine besturen, schrijft zij hier in haar aanbiedingsbrief niets over. Wij zullen haar eraan herinneren dat lumpsum ook voor schoolbesturen met maar één of enkele scholen voldoende sturingsmogelijkheden en risicobeheersing biedt en hen niet in de problemen brengt.

Steeds vaker zal het schoolbestuur zich gaan toeleggen op het houden van goed toezicht (op meerjarenbeleid, strategie en de kwaliteit van het management). Hoewel de minister niet van plan is dit wettelijk te regelen, blijkt uit haar aanbiedingsbrief dat zij deze uitgangspunten van de AVS beschouwt als de hare. Of de uitbreiding van de inspectietaak tot toezicht op bovenschools management en bestuur een goede zaak is, hangt sterk af van de wijze waarop dit wordt uitgewerkt. Het kan niet zo zijn dat de beoogde beleidsvrijheid langs de weg van steeds meer inhoudelijk toezicht weer wordt beknot. De AVS hecht sterk aan proportioneel toezicht en vindt dat scholen zo veel mogelijk in staat gesteld moeten worden om een eigen systeem van kwaliteitszorg te hanteren.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws