Combinatiefunctionarissen stimuleren sport en cultuur

Combinatiefunctionarissen dragen positief bij aan de landelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Dat concluderen Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Gezondheid en het Mulier Instituut na onderzoek naar de effecten van de komst van de combinatiefunctionarissen.

Uit hun onderzoek blijkt dat de komst van de combinatiefunctionarissen positieve effecten heeft gehad, namelijk:
• het aanbod sport en cultuur is toegenomen;
• op een (beperkt) aantal scholen is er nu een dagelijks naschools sportaanbod;
• het aantal leden van sportverenigingen is toegenomen;
• meer kinderen zijn vertrouwd geraakt met kunsten cultuurvormen;
• er is meer aandacht voor lokale sport en cultuur;
• de kwaliteit van het aanbod is verbeterd

Aanvullend onderzoek van Oberon laat zien dat op enkele onderzochte scholen de motorische ontwikkeling van kinderen is verbeterd en dat ze socialer met elkaar omgaan. Ook zijn met betrekking tot het binnen- en buitenschoolsprogramma de lijnen tussen scholen en verenigingen korter. Verder verlicht de combinatiefunctionaris vooral de taken van leerkrachten, waardoor zij zich meer bezighouden met hun eigen lessen. Een knelpunt blijkt gebrek aan tijd te zijn voor alle betrokkenen. Dit knelpunt wordt vooral door de combinatiefunctionarissen zelf genoemd. Volgens hen zijn de wederzijdse verwachtingen van betrokken organisaties over de inhoud van het aanbod, de reguliere lessen en de omgang met leerlingen daardoor niet altijd goed op elkaar afgestemd. Betrokken scholen en sportorganisaties geven als knelpunt aan dat de functie/ taak van de combinatiefunctionaris niet duidelijk is. Oberon pleit daarnaast voor meer aandacht voor de concurrentie tussen naschoolse activiteiten op school en het lidmaatschap van verenigingen. In 2012 en 2013 wordt meer onderzoek gedaan.

Buurtniveau
De Impuls brede scholen, sport en cultuur steunt gemeenten die een combinatiefunctionaris willen aanstellen. Medio februari 2012 is een nieuw bestuursakkoord gesloten. Aanvullend op de Impuls brede scholen sport en cultuur, zet het kabinet extra geld in om op buurtniveau het sport- en beweegaanbod te verbreden (‘Sport en Bewegen in de Buurt’). De combinatiefunctionaris is in deze context tevens buurtsportcoach.

Meer informatie: www.combinatiefunctiesonderwijs.nl AVS, Eelco Dam, e.dam@avs.nl (lid van de project groep)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.