Combinatiefunctionaris levert waardevolle bijdrage aan sport- en cultuuraanbod op school

De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent. Meer dan de helft van de deelnemende scholen en besturen geeft aan dat de combinatiefunctionaris de taken van de leerkracht verlicht. De kwaliteit van de werkzaamheden van de functionaris wordt door 72 procent als uitstekend ervaren en 80 procent vindt dat de combinatiefunctionaris in hoge mate bijdraagt aan een waardevolle uitbreiding van het activiteitenaanbod sport en/of cultuur binnen de eigen organisatie.

Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor van de projectgroep Combifuncties Onderwijs. Bovendien zegt 57 procent van de respondenten dat de inzet van de combinatiefunctionaris positief uitwerkt op deelname aan sport- en cultuuractiviteiten. Tweederde van de deelnemende scholen en besturen noemt het contact met de sport- of cultuurinstelling goed. In bijna de helft van de gevallen is dit contact verbeterd door de inzet van de combinatiefunctionaris. Het concept van combinatiefuncties sport en cultuur wordt in het algemeen gewaardeerd met een gemiddelde van 6,9. Deelnemende scholen en besturen geven echter een 7,8: kennelijk overtreft de combinatiefunctionaris de verwachtingen van de school.

Verschuiving
Er is een verschuiving van combinatiefunctionarissen die op één school werken (van 70 naar 20 procent) naar werken op meerdere scholen (van 30 naar 80 procent). Gezien de fase van het invoeringstraject en de deelname van kleinere (plattelands)gemeenten is dit een logische ontwikkeling. De combinatiefunctionarissen worden met name ingezet ter stimulering van sport en bewegen, het verrijken van het activiteitenaanbod en het stimuleren van kunst en cultuur. Ze worden belast met het coördineren en uitvoeren van een activiteitenaanbod sport en/of cultuur (63 procent). In de overige gevallen voeren zij het aanbod uit (20 procent) of coördineren enkel (17 procent). Coördinatie is nodig als de activiteiten opgestart worden, verwacht wordt dat de coördinerende activiteiten in de toekomst afnemen. Bij deelnemende scholen en besturen heeft in 58 procent van de gevallen de gemeente het initiatief genomen tot inzet van combinatiefuncties sport en cultuur. Bij een kwart nam het onderwijs het initiatief. Bij 29 procent van de respondenten zijn extra kosten verbonden aan deelname in de vorm van materiaal- en/of salariskosten (cofi nanciering). 

Meer informatie: https://avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/combinatiefuncties en http://www.combifunctiesonderwijs.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.