De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven hierover hun mening in de vorm van een column. Deze maand de beurt aan Thea Meijer, algemeen directeur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht.

Eén sectororganisatie PO: worden we daar beter van?
Al bijna dertig jaar werk ik met veel plezier in het primair onderwijs: momenteel als algemeen directeur voor het openbaar onderwijs Utrecht. Ik geniet daarvan. Werken met jonge kinderen is echt werken aan de toekomst: van al die kinderen, maar ook van onze maatschappij. En welke functie je ook bekleedt, de werkvloer is altijd nabij. Dat houd je scherp, ook in een leidinggevende of een bestuurlijke functie. Deze weken wordt er in stilte gewerkt aan een nieuw kabinet. Velen hopen dat hun wensen door dat kabinet vervuld zullen worden. Ook ik hoop op aandacht voor goed primair onderwijs en ik heb wel ideeën over wat daarvoor nodig is. Om daar een bijdrage aan te leveren ben ik lid van de AVS, VOS/ABB, het G4-Platform schoolbesturen… In de krant lees ik berichten als `de jeugdzorg vindt´, `ziekenhuizen eisen´ en `het VO wil´. Maar rond het primair onderwijs is het stil. Stille diplomatie? Of de gebruikelijke aanpak van verschillende groeperingen die een deel van deze sector vertegenwoordigen en gezamenlijk willen optreden, maar daarbij toch ook de eigen standpunten duidelijk willen maken? Zal de politiek hiervan onder de indruk zijn? Voor mij is het volstrekt helder: onze sector moet meer met één mond spreken, willen we primair onderwijs echt op de kaart zetten. Wij staan aan de basis van de ontwikkeling van de samenleving; wij zien op de scholen wat er in de maatschappij gebeurt. Laat de macht van het getal spreken in die zaken waarbij je als één mens kan staan voor goed onderwijs. Natuurlijk heeft elke school of elk schoolbestuur een eigen identiteit. Dat is in de Grondwet geregeld. Maar dat is niet het uitgangspunt als het gaat om de belangenbehartiging van goed onderwijs: bekostiging, kwaliteit en innovatie en goed werkgeverschap. De kracht zit hem dan juist in één stem en één optreden. Want zeg nou zelf: katholieke lumpsum? Openbaar rekenen? Protestants-christelijk gymonderwijs? Islamitisch taalonderwijs? Neutraal bijzonder schrijfonderwijs? Ik geloof daar niets van. En ik zie het ook niet terug als ik in scholen ben. Samen met collega´s uit het Pettelaaroverleg, een netwerk van schoolbesturen, heb ik een tijdje geleden het initiatief genomen ons uit te spreken voor de snelle komst van een sectorraad PO. En dat initiatief, vastgelegd in een Manifest, wordt kennelijk breed gedragen: inmiddels hebben ongeveer 150 schoolbesturen (2500 scholen met ruim 500.000 leerlingen) hun adhesie betuigd via een intentieverklaring. Als zogenaamde kerninitiatiefgroep hebben we al een aantal positieve en open gesprekken gevoerd met de bestaande besturenorganisaties en de AVS, met het departement en binnenkort zullen we ook gesprekken voeren met de ouderorganisaties, met de vakcentrales en met het Platform Eénpitters. Onze insteek: besturenorganisaties en AVS, kom zo snel mogelijk tot één sectorraad PO. Hoe de sectorraad PO eruit moet zien, bepalen natuurlijk straks al die leden. Ik vind het in elk geval belangrijk dat besturen rechtstreeks lid zijn van de sectorraad en niet, zoals nu bijvoorbeeld bij de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), via de bestaande organisaties. Wat dat betekent voor de directeuren, die nu hun `eigen´ AVS hebben? De schoolbesturen zijn straks lid van de sectorraad en de directeuren hebben natuurlijk een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van hun besturen. Zij zijn mede bepalend voor de inbreng van hun organisatie in de sectorraad PO. Wat de vakbondsactiviteiten van de AVS betreft: die horen niet in een PO-raad, maar kunnen bij een bestaande of nieuw op te richten vakorganisatie worden ondergebracht. Dus wat mij betreft: niet apart, maar samen op de bres voor goed primair onderwijs!

Bron
Kader Primair 6 – februari 2007 – Iedere maand

Meer informatie
Tekst: Thea Meijer

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws