Checklist opvangbeleid

Speciaal voor de conferentie Kinderopvang regelen, een lust of een last? van 16 februari, heeft de AVS een checklist ontwikkeld.

Vooraf

 • Inventarisatie huidige situatie
 • Behoeftenverkenning onder ouders
 • Draagvlak creëren
 • Communicatietraject vaststellen
 • Installeren stuurgroep op bestuurs- en schoolniveau
 • Vaststellen stappenplan

Personeel

 • Kwalificaties personeel: scholing en deskundigheidsbevordering
 • Verzekering, aansprakelijkheid
 • Vergoeding/ salaris

Organisatie

 • Strategische keuzen: visie op rol school t.a.v. opvang; samenwerking partners, uitbesteding of niet etc.
 • Communicatie/ afstemming met diverse geledingen (bestuur, management, team, MR, ouder(raad))
 • Taken en verantwoordelijkheden opvangcoördinator, opvangkrachten, schoolleider: aanspreekpunt, uitvoering en regie
 • Administratie/ overdracht opvangperiode-onderwijsperiode

Accommodatie

 • (Spel)materiaal: hoeveelheid, kwaliteit e.d.
 • Beschikbaarheid ruimte (in m2)
 • Geschiktheid ruimte (eisen Wet Kinderopvang)
 • Energieverbruik (stroom, gas, water)
 • Schoonmaak en Onderhoud ruimtes

Financieel

 • Ouderbijdrage vaststellen
 • Personeelskosten: scholing, arbeid, overleg
 • Schoonmaak- en onderhoudskosten
 • Materiaalkosten (incl. afschrijving)

Pedagogisch

 • Visie op opvang formuleren/ pedagogisch beleids- en werkplan vaststellen
 • Kwaliteitscriteria opvang formuleren
 • Formuleren lijn onderwijs-opvang
 • Opvangpersoneel-aantal kinderen ratio

Ouderbeleid

 • Informatievoorziening aan ouders
 • Uitwisseling school-ouders over opvang (oudergesprekken, ouderavonden)
 • Rollen en taken ouders (vrijwilligers)
 • Financiële bijdrage ouders
 • Communicatie ouderraad
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.