Ieder (bestuurs)formatieplan staat allereerst stil bij het doel ervan:
Uitgangspunt is de strategische beleidsvisie van het schoolbestuur. Deze strategische beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor: onderwijsbeleid, personeelsbeleid, organisatiebeleid en financieel beleid. Het (bestuurs)formatieplan is een onderdeel van de uitwerking van de strategische beleidsvisie. Het geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de personele middelen op basis van de geldende regelingen voor de komende vier jaar. Het geeft de beleidskeuzes weer en specificeert de besteding van de middelen binnen de kaders van de aangegeven uitgangspunten en beleidskeuzes.

Het (bestuurs)formatieplan bevat vervolgens in ieder geval een aantal overzichten: 

 • Het meerjaren formatiebeleid en de prognoses;
 • Een overzicht van de te besteden middelen en in lumpsumbekostiging;
 • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen;
 • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen
  en de overdracht van formatie.

 Het (bestuurs)formatieplan bevat bij voorkeur een toelichting bij de overzichten.
 
De overzichten bevatten de formatieve consequenties van een groot aantal keuzes op strategisch en operationeel niveau. Het verdient aanbeveling deze keuzes in het (bestuurs)formatieplan nader toe te lichten. Zaken die in die toelichting aan de orde kunnen komen zijn:
 
a.  Onderdelen van het personeelsbeleid:

 • seniorenbeleid;
 • mobiliteitsbeleid;
 • personeelsbeleid en kwaliteit;
 • ziekteverzuim;
 • ouderschapsverlof (CAO PO art. 8.17 t/m 8.19);
 • levensloopverlof (mogelijk tot 1 januari 2022);
 • vervangingsbeleid;
 • ……

b. Aspecten van personeelsplanning:

 • deeltijdbeleid;
 • overplaatsingsbeleid;
 • vervanging en vervangingspoule;
 • functiebouwwerk (CAO PO art. 5.1);
 • werkdrukmiddelen;
 • ……

c. Aanvullende formatie:

 • azc-faciliteiten;
 • gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid;
 • i/d-banen – participatiebanen;
 • voor- en vroegschoolse educatie;
 • …….

d. De samenwerkingsrelaties:

 • passend onderwijs;
 • bestuurlijke samenwerking;
 • brede schoolontwikkeling;
 • ……

e. Organisatieaspecten:

 • bovenschoolse formatie;
 • directiestructuur;
 • samenwerkingsschool;
 • bestuurskosten;
 • …….

f. Specifieke groepen personeel:

 • onderwijsondersteunend personeel;
 • ambulante begeleiding;
 • vakleerkrachten;
 • leraren in opleiding;
 • zij-instromers;

g. De formele totstandkoming van het (bestuurs)formatieplan:

 • Medezeggenschap (WMS art. 12 lid b).

h. Diverse onderwerpen zoals:

 • bonus/malus vervangingsfonds;
 • interne projecten;
 • externe projecten;

Het (bestuurs)formatieplan is een onderdeel van de basis voor het werkverdelingsplan als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 2020.

Versie februari 2021

Gerelateerd nieuws