Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de nieuwe,  geaggregeerde achterstandsscores per basisschoolvestiging (per 1 oktober 2020) gepubliceerd.

Het ministerie van OCW heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt het ministerie gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdeelt.

De tabellen geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw.

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil OCW de indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen mee worden genomen in de indicator. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren.

Peiling AVS

Uit een peiling van de AVS (2 februari) gaf 64 procent van de schoolleiders aan een verschil in de leerprestaties te zien. Gemiddeld schatten schoolleiders dat van alle leerlingen in de school zo’n 62 procent redelijk constant is gebleven in de voortgang. Zo’n 28 procent heeft een achterstand ten opzichte van eerdere jaren (waarvan 18 procent al een achterstand had) en 10 procent lijkt sneller te zijn gegaan.

Ruim tweederde van de scholen heeft goed of voldoende zicht op de voortgang van leerlingen. Dat blijkt uit een heel recente peiling van de AVS (11 februari). 10 procent heeft nog geen, matig of onvoldoende zicht op de voortgang. De scholen geven aan dat gemiddeld 12 procent van hun leerlingen tijdens het afstandsonderwijs sneller ging, 62 procent van hun leerlingen constant is gebleven en 26 procent vertraging heeft opgelopen. Van de vertragingen had circa 20 procent al een achterstand. Bij de scholen die zich goed zicht te hebben op de voorrang zijn de cijfers zelf nog iets positiever.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws