CAO: Wij verwachten een fatsoenlijk bod!

Op 30 augustus, bij de start van het formele overleg over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het primair en voortgezet onderwijs, bleek dat de minister niet van plan is tegemoet te komen aan de wensen van de vakorganisaties. De inzet van de minister voor het CAO-overleg was zo mager, dat de AVS samen met de andere vakorganisaties het overleg heeft opgeschort. Het departement stelde geen ruimte te hebben voor een verdergaand bod. We proberen door verschillende acties de minister zo ver te krijgen dat zij extra financiële ruimte krijgt van minister Zalm.

Al bij de verkennende besprekingen, voor de zomervakantie, hadden centrales te kennen gegeven dat er voor de arbeidsvoorwaarden voor 2005 sprake moest zijn van een verbetering ten opzichte van 2004. Het onderwijs heeft concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig! Zeker nu we zien dat er in de marktsector over 2005 sprake is van een gemiddelde contractloonmutatie van 1,07%. Onze gezamenlijke inzet was dat de loonontwikkeling in het onderwijs daarmee op zijn minst gelijke tred moet houden. De AVS wees daarbij ook op het vorig jaar gesloten convenant voor de verbetering van de schoolleiders in DA. Dit convenant is absoluut niet toereikend als het gaat om een goede loonsystematiek voor schoolleiders, samenhangend met de noodzaak tot professionalisering en de toenemende tekorten aan leidinggevend personeel in het primair onderwijs. Op de website van de AVS vindt u het persbericht “CAO-overleg stopt voor het echt is begonnen”.

De inzet
Het overleg op 30 augustus begon met drie agendapunten:
1. De hoogte van de eindejaarsuitkering, die nog steeds bestaat uit een structureel deel en een jaarlijks vast te stellen incidenteel deel;
2. een regeling voor de opvang van de gevolgen van de invoering van het nieuwe zorgstelsel;
3. de structurele loonontwikkeling.

Deze drie onderwerpen zijn de speerpunten in het overleg. Daarnaast staat er nog een groot aantal onderwerpen op de agenda, zoals de reiskostenregeling, het functiebouwwerk, levensloopregeling, vermindering werkdruk enz.

Al snel bleek dat de wens van de vakorganisaties voor een marktconforme loonontwikkeling voor OCW niet bespreekbaar was. Het Kabinet houdt ook voor 2005 vast aan de nullijn. Ons argument is dat de nullijn alleen, en dan ook nog met tegenzin, voor 2004 was overeengekomen tussen sociale partners. Voor 2005 is de afspraak dat er een terughoudende loonontwikkeling wordt afgesproken. En deze afspraak geldt niet alleen voor de marktsector, zoals OCW stelt! Voor de eindejaarsuitkering was de inzet van de minister om de `min zo klein mogelijk te houden´. In grote lijnen komt dat neer op uitkering van alleen het structurele deel. Ook al zouden er afspraken worden gemaakt over reparatie van de achteruitgang door de nieuwe zorgregelingen, dan nog is het gevolg achteruitgang in plaats van stijging van het salaris. En dat in een tijd dat het des te meer nodig is dat het onderwijs goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden heeft. Alleen dan hebben maatregelen om het lerarentekort terug te dringen enige kans van slagen! Alleen dan kunnen we werken aan goed onderwijs, met aandacht voor verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering! Bovendien, een werknemer in het onderwijs is immers niet anders dan een werknemer in de marktsector!

Meer informatie
Overleg opgeschort
Nu het bod van de minister zo ver achter bleef bij de noodzakelijke afspraken besloten de vakorganisaties bij hun leden te rade te gaan. Het is onze bedoeling de minister tijdens werkbezoeken e.d. steeds te confronteren met de keerzijde van de medaille: Onderwijs is een prachtige sector, maar als het om arbeidsvoorwaarden gaat komt onderwijs – weer – op achterstand. En een niet te miskennen gevolg is dat hierdoor het gevaar van personeelstekorten alleen maar groter wordt.

Wat vindt u?
Wij denken dat u, met ons van mening bent dat er een serieus bod voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling 2005 moet komen. Graag horen wij uw mening hierover. Wilt u ons uiterlijk 14 september a.s. per e-mail laten weten wat uw standpunt is? Dit kan per e-mail: cao@avs.nl

Acties onontkoombaar
Om de minister ervan te overtuigen dat er een goed CAO-bod moet komen volgen wij haar de komende periode bij al haar werkbezoeken. Telkens wijzen we haar er op dat er iets moet gebeuren. De AVS en de andere organisaties willen hiervoor vliegende brigades van leden van de organisaties instellen. Daarom aan u de vraag of u bereid bent om hieraan, één of meerdere keren, bij u in de buurt, mee te doen.
Wilt u dit, ook graag uiterlijk 14 september, laten weten via cao@avs.nl

Daarnaast werken wij aan het vergaren van steun voor onze CAO-wensen, bijvoorbeeld van de zijde van de besturen- en de ouderorganisaties en bestuurders in de grote gemeenten. We willen daarmee het front vergroten. En, wij zoeken waar mogelijk afstemming met de vakorganisaties in de andere overheidssectoren. Er is inmiddels een actiewerkgroep gevormd, die wekelijks beziet wat de volgende actievormen en de volgende stappen moeten zijn. De meest actuele ontwikkelingen zijn steeds te lezen op de website van de AVS.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.