CAO PO 2019 – 2020 met 2 maanden verlengd

Ondertekening

De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS) hebben op 29 oktober 2020 een Onderhandelaarsakkoord verlenging CAO PO 2019 – 2020 gesloten.

In dit Onderhandelaarsakkoord is bepaald dat:

  1. er eenmalig een extra toelage voor alle medewerkers in het primair onderwijs wordt uitgekeerd;
  2. er een arbeidsmarkttoelage voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs wordt toegekend;
  3. bevestiging van afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen.  

Om dit te bewerkstelligen is hiervoor de lopende cao voor primair onderwijs opengebroken met de bedoeling om deze te verlengen tot en met 31 december 2020.

Partijen komen overeen dat alle medewerkers in het primair onderwijs een eenmalige toelage ontvangen van 0,7 procent van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering. Deze extra toelage is mogelijk doordat de middelen in 2020 structureel meer verhoogd zijn dan bekend was bij het afsluiten van de CAO PO 2019-2020.

Partijen geven met dit akkoord ook invulling aan de afspraak om 16,5 miljoen euro te investeren in de beloning van leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze leraren ontvangen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage.

In de lopende cao primair onderwijs is vastgelegd dat functies van onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden worden geactualiseerd. Dat proces zou voor 1 augustus 2020 worden afgerond. In verband met de drukte in de scholen rondom COVID-19 kwamen sociale partners in april al overeen deze termijn te verlengen tot 1 november 2020. De beloningsconsequentie van het herwaarderingsproces wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd. In het onderhandelaarsakkoord voor de verlengde cao voor 2019-2020 is deze afspraak nu ook geformaliseerd. Partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende tijd voor aan hun achterbannen.

De AVS vraagt de leden komende week om via een ledenraadspleging hun stem uit te brengen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden