Cao-overleg van start

Op 18 februari 2021 zijn de PO-Raad, AVS en andere vakbonden gestart met het overleg over een nieuwe cao primair onderwijs. In dit overleg zijn de inzetten vanuit de sociale partners besproken. De inzet van de AVS is nu vastgesteld.

Alle partijen hebben via hun achterban informatie opgehaald voor de bespreking van een nieuwe cao. Zij hebben in het overleg een nadere toelichting op hun inzet gegeven en vragen hierover beantwoord. De inzet van de AVS is opgehaald via de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid, de e-mailgroep Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid en de peilingen die uitgezet zijn bij haar leden. Daarnaast hebben de adviseurs en de Ledenraad van de AVS hun advies uitgebracht. De inzet is vastgesteld door het bestuur.

De inzet van de AVS is hieronder te downloaden.

“Uiteraard steekt onze inzet met name in op de belangen van schoolleiders en is gericht op perspectief voor schoolleiders, een eerlijk salaris en werkdruk vermindering door waardering en erkenning van de cruciale rol van de schoolleider”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De AVS vindt dat de instroom en doorstroom naar directiefuncties beter moet door uitdagende functiebeschrijvingen. Er is een breed functiehuis nodig om dit perspectief te bieden, zowel voor jonge startende als voor ervaren (adjunct)directeuren.

Daarnaast moeten de functie- en salarisschalen perspectief bieden op groei en mogelijkheid geven tot differentiatie. Schoolleiders verdienen meer waardering voor het werk dat ze doen. Een salaris dat niet alleen gebaseerd is op functiezwaarte, maar dat ook recht doet aan de verantwoordelijkheden.

Het verschil met lerarensalarissen moet groter worden, het verschil met het voortgezet onderwijs moet vervallen. Aanvullingen of toelages moeten verankerd zijn in duidelijk beloningsbeleid dat helderheid geeft over toelages en salarisgaranties. De AVS geeft met de leden uitdrukking aan de stem van de schoolleiders door samen als #wijschoolleiders de onderhandelingen in te gaan.

Leden

Alle leden zijn hierover eerder geïnformeerd middels een brief waarin de huidige en nieuwe cao werden besproken. Vandaag ontvangen ook alle bestuurders een brief waarin we oproepen om de huidige cao beleidsrijk in te zetten.

Schooldirecteuren hebben een prachtig vak, dat moet tot uitdrukking komen in een goed imago. Het actieplan Schoolleiders Topprioriteit werd eerder gedeeld met fractievoorzitters en onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer, het ministerie van OCW, de sectorraad en alle sociale partners.

Indien u kennis wilt nemen van de inzet van de andere sociale partners vindt u deze ook hier: PO-Raad, Aob, CNV en FVoV.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden