Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over afspraken die pasten binnen de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz). De PO-Raad aanvaardde het bod van de bonden niet om de mogelijkheden die deze wet biedt bijna maximaal op te rekken. Struikelblok bleek de wens van de vakbonden om met individuele schoolbesturen te kunnen overleggen over het aanbieden van 0-urencontracten.

De nieuwe Wwz maakt het werken met opeenvolgende tijdelijke aanstellingen moeilijker. Juist in het onderwijs spelen die tijdelijke aanstellingen een belangrijke rol bij het vervangen van zieke collega’s. In het cao-overleg is gezocht naar mogelijkheden om te voorkomen dat klassen van zieke collega’s naar huis worden gestuurd. De PO-Raad en de vakbonden hebben deze zoektocht nu afgebroken.
De AVS en collega-vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op het afbreken van het overleg. De AVS is van mening de werkgevers bijna alle mogelijkheden te hebben geboden, zoals naast het uitbreiden van de keten van drie naar zes contracten en het verruimen van de periode van 24 naar 48 maanden, het tijdelijk uitbreiden van vaste contracten, het toepassen van vervangingspools, het bieden van tijdelijke dienstverbanden die niet onder de ketenbepaling vallen, min-/max-contracten en het aansluiten bij een Regionaal Transfercentrum (RTC). Dit past allemaal binnen de grenzen van de wet en schoolleiders worden hierdoor in staat gesteld de vervanging op een adequate manier vorm te geven. Dit laatste is voor de AVS de essentiële voorwaarde om de kwaliteit en de continuïteit van het geven van onderwijs te waarborgen.

Het verzoek van de bonden was om vooraf geïnformeerd te worden door middel van een meldingsplicht voor alleen die schoolbesturen die noodgedwongen als laatste redmiddel gebruik zouden moeten maken van de nul-urenvariant, in het overleg bestempeld als DGO-light. Deze variant wordt door de bonden als de meest werknemersonvriendelijke oplossing gezien, omdat deze variant voor werknemers voor kortere dan wel langere periode een onzekere arbeidsrelatie tot gevolg kan hebben en tot verplichtingen met betrekking tot de beschikbaarheid leidt.

Door het afbreken van het overleg dreigt nu ook het onderwijs in de knel te komen.

Daarnaast zal met het opschorten van het overleg ook de uitvoering van het loonruimte-akkoord vertraagd worden.

Zodra er op dit gebied nieuwe ontwikkelingen zijn, informeert de AVS haar leden hierover. 

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld