De AVS heeft in de persoon van de cao-vertegenwoordiger Paul van Lent, samen met de andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend op 2 juli. Alle betrokken partijen hebben van hun achterban het fiat gekregen om de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van 6 juni 2018 voort te zetten. Dat betekent dat adjunct-directeuren, directeuren en alle andere medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5 procent krijgen. Voor leerkrachten zijn extra afspraken gemaakt door de toezegging van de 270 miljoen euro uit het regeerakkoord.

ondertekening cao 2018
Op 2 juli werd het cao-akkoord ondertekend op basisschool De Klaroen in Maarssen.

Naast de generieke loonsverhoging worden alle leraren per 1 september 2018 in een nieuwe salarisschaal geplaatst. De bestaande salarisschalen (LA, LB, LC etc) zijn vervangen door de salarisschalen L10, L11, L12 etc). Alle leerkrachten gaan er in salaris op vooruit. Hierdoor wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren verkleind.
Omdat de generieke loonsverhoging van 2,5 procent op 1 september 2018 ingaat, krijgen alle medewerkers (dus ook schoolleiders) die tussen 1 januari en 1 september 2018 in dienst waren, in oktober 2018 een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur). De reeds bestaande schoolleiderstoeslag van € 316,95 per maand komt daar gewoon nog bovenop (niet bij adjuncten). Leraren krijgen daarnaast nog een extra eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
De partijen verwachten dat rond 1 augustus de definitieve teksten van de cao beschikbaar zijn.

groepsfoto cao-ondertekening
Foto's: Michèle Giebing

De cao loopt tot maart 2019. De komende maanden onderhandelt de AVS verder over de daaropvolgende cao. Want we zijn er nog niet. Er zijn weliswaar nieuwe schalen voor po-leerkrachten die meer recht doen aan de werkelijkheid, maar ook andere schalen in het functiehuis moeten op dezelfde manier worden geactualiseerd en naar inhoud en waardering aansluiten bij de werkelijkheid. De verhoudingen van de loonschalen zijn onder druk komen te staan, met name voor adjunct-directeuren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel. Er wordt dan ook verder gewerkt het huidige resultaat door te vertalen voor schoolleiders in de opvolgende cao in 2019. Want het vak is dynamisch en complex en vraagt veel professionaliteit en leiderschap. Dat moet beter zichtbaar worden. In het huidige cao-akkoord is dit geagendeerd voor nadere uitwerking. De beloning en de positie van schoolleiders/leidinggevenden in relatie tot de beloning van leraren en leidinggevenden in andere sectoren wordt daartoe nader onderzocht.
De AVS gaat voor:
-salarisverbetering voor schoolleiders (en de hele po-sector); gelijkschakeling met het voortgezet onderwijs
-een evenwichtig functiehuis
-ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie in de school
-voldoende ondersteunende functies
-betere bekostiging voor goede gebouwen en leermiddelen

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd