Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid van al het personeel. Onderdeel daarvan is een regeling voor oudere werknemers.

Werkgeversorganisatie PO Raad en vakbonden AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en Abvakabo FNV hebben langdurig onderhandeld over de nieuwe cao die loopt van 1 juni 2014 tot en met 30 juni 2015. Na de zomervakantie leggen de betrokken organisaties het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden.

De hoofdlijnen van het akkoord zien er als volgt uit:

Loon
Per 1 september gaan de lonen met 1,2 procent omhoog. Wanneer de overheid voor 2015 extra loonruimte beschikbaar stelt, zullen aanvullende loonafspraken worden gemaakt. 

Werkweek
Om de werkdruk inzichtelijk te maken en te beheersen, stapt het primair onderwijs over op een veertigurige werkweek. Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd, of – als dat echt niet anders kan – uitbetaald. Voor afspraken over de taakverdeling zijn twee modellen mogelijk. In het basismodel geldt dat een fulltimer maximaal 930 uur van de 1659 beschikbare uren lesgeeft. Scholen die dat willen, kunnen – met instemming van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en een meerderheid van het personeel – overstappen op een overlegmodel over de werkverdeling. Daarin wordt de zwaarte van het werk (klassengrootte, zorgleerlingen) meegewogen.

Professionalisering
Alle werknemers krijgen op fulltime basis twee uur per week voor hun professionele ontwikkeling, zoals peerreview, coaching, studieverlof of stage bij een andere school of werkgever. Per fulltimer is er gemiddeld 500 euro beschikbaar. Werknemers maken daarover jaarlijks afspraken met hun leidinggevende in het ontwikkelingsplan en leggen achteraf verantwoording af over hun scholingsactiviteiten.

Starters
Beginnende leraren krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering. Zij hebben recht op een coach die niet hun leidinggevende is. Deze coaching is gericht op het ontwikkelen van hun didactische vaardigheden in de klas. De cao beveelt aan dat starters met name lestaken krijgen plus de daarbij behorende voorbereiding, nakijken en scholing. In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Lukt dat sneller dan drie jaar, dan stroomt een starter gelijk door naar een hoger salaris, maar verliest de extra veertig uur voor professionalisering.

Duurzame inzetbaarheid ouderen
Om oudere medewerkers in basis- en speciaal onderwijs tot hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden is er vanaf 57 jaar (tien jaar voor de aow-leeftijd) op fulltime basis recht op 130 uur extra voor professionele ontwikkeling. Ook hier gaat het om coaching, studieverlof enzovoorts. Samen met de 40 uur voor iedereen kan deze in totaal 170 uur ook worden omgezet in verlof. Daarvoor geldt een eigen bijdrage van 40 procent voor werknemers tot en met schaal 8 en 50 procent in de andere schalen over het salaris van de 130 uur. Er zijn ook spaarmogelijkheden. Vanaf 1 oktober houdt de bestaande bapo op te bestaan. Wie al gebruik maakt van de bapo stapt eind 2014 over naar de nieuwe regeling, waarbij met een overgangsregeling afgesproken. Daarin zit een aanvullend uren-budget waarmee verlof mogelijk is, eveneens met een eigen bijdrage. 

Download Onderhandelaarsakkoord

Lees ook: AVS blij met nieuwe CAO PO

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen