Bussemaker: ‘Meer aandacht voor seksuele vorming’

Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt in een recente brief de taak die scholen hebben op het gebied van seksuele vorming.

Geen aanpassing kerndoelen
Bussemaker: “Wie van huis uit te weinig meekrijgt zou op school gedeeltelijk de schade kunnen inhalen.” Hoewel scholen binnen de kerndoelen van het onderwijs ruimte hebben om aandacht te besteden aan seksuele opvoeding, is seksuele en  relationele vorming op school als zodanig niet verplicht. In de kerndoelen van het onderwijs is vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan bijvoorbeeld lichaam en gezondheid, maar de manier waarop scholen hier invulling aan geven, bepalen zij zelf. “Sommige scholen zijn actief, anderen weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken of vinden het niet passen in hun levensbeschouwelijke of religieuze opvatting”, aldus Bussemaker. De mate van aandacht op scholen is vaak leerkrachtafhankelijk. Onderzoeken tonen aan dat er meer aandacht voor seksuele weerbaarheid en
-diversiteit nodig is. Ook professionals zoals werkzaam bij de Rutgers Nisso Groep of GGD´en pleiten voor meer aandacht voor seksuele gezondheid op scholen. Bussemaker deelt deze mening, maar het ministerie van OCW acht een aanpassing van de kerndoelen niet noodzakelijk en ook niet het geëigende instrument. OCW zal er in  samenwerking met de PO-Raad en VO-raad voor zorgen dat besturen van scholen zich committeren aan de urgentie van deze problematiek, door:

1) bewustwording en cultuurverandering bij de schoolleiding; zij heeft een
belangrijke functie bij het creëren van een veilig schoolklimaat en een open
cultuur.

2) deskundigheidsbevordering van leerkrachten (handreikingen, trainingen, workshops).

Naast deze acties zal de minister van OCW het grote aantal beschikbare lesmethoden onder de aandacht brengen. OCW bekijkt met het COC ook hoe de voorlichting over seksuele diversiteit in samenhang met seksuele weerbaarheid op scholen  kan worden versterkt. Bussemaker zal aanvullende lespakketten laten ontwikkelen en dit materiaal voor scholen beter vindbaar maken via het RIVM/Centrum Gezond Leven. Ook is zij in gesprek met GGD´en en gezondheidsbevorderende instellingen. De Inspectie van het Onderwijs zal vinger aan de pols blijven houden om te kijken of deze initiatieven effect sorteren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.