Buitenschoolse opvang en speciaal (basis)onderwijs

Onderzoek: behoefte groter dan het aanbod
Voor het speciaal (basis) onderwijs geldt de verplichting om aansluiting met buitenschoolse opvang (bso) te regelen – vooralsnog – niet. Wel is inmiddels onderzoek gedaan naar een mogelijke verplichting. Hieruit komt naar voren dat ook in het s(b)o de behoefte groter is dan het aanbod. Een groot verschil met reguliere basisscholen is echter de complexiteit van knelpunten als het gaat om het gedrag van kinderen, logistiek en kwaliteitseisen aan personeel en materialen.

Ook kinderen met speciale behoeften hebben recht op goede opvang, zo komt unaniem naar voren in het onderzoek. Dit bij wet verplicht stellen lijkt dan een logische consequentie. Een discussiepunt is wel bij wie die verplichting gelegd moet worden: de gemeente, de kinderdagverblijven, de verwijzende reguliere school of het samenwerkingsverband? S(b)o-scholen komen nog teveel knelpunten tegen, waardoor het invoeren van een verplichting op korte termijn onverstandig zou zijn.

Zo gewoon mogelijk
De grootste groep ouders wil hun kind het liefst op een `gewone´ bso in de buurt geplaatst hebben, waar integratie mogelijk is met kinderen uit het reguliere onderwijs en uit de buurt. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie van de bso. Het door veel reguliere basisscholen gekozen `makelaarsmodel´ is voor deze doelgroep dus niet afdoende, als daar geen nadere afspraken en voorwaarden aan gesteld worden. Een andere grote groep ouders wil liever speciale opvang (bso+), waar kinderen in kleinere groepen met meer structuur en speciaal gekwalifi ceerd personeel terecht komen. Een nadeel hiervan is dat de opvang vaak niet dicht bij huis kan plaatsvinden, als dit in/aan de locatie voor speciaal (basis)onderwijs wordt gekoppeld.

Bestaande initiatieven en andere oplossingen
Er zijn verschillende initiatieven opgezet rondom bso+, onder andere door SKSG Kinderopvang en openbaar onderwijs in Groningen en er bestaat sinds kort de Brede school voor speciaal onderwijs met buitenschoolse opvang in Haarlem. Ook heeft het Nederlands Jeugd Instituut in samenwerking met Balans (Vereniging voor ouders van kinderen met een gedragsstoornis) de cursus `Knap lastig´ ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de bso.

Deze initiatieven zijn lang niet voor alle scholen en kinderopvangorganisaties weggelegd. De onderzoeksuitkomsten laten belangrijke knelpunten zien die een nadere verkenning vereisen naar oplossingsmogelijkheden. Afgelopen januari is de commissie onderwijs samen met de AVS ledenraad bijeengekomen, waarbij ook het vraagstuk over bso in het sbo aan de orde is gekomen. Daar is de behoefte aan bso+ uitgesproken, maar dan in de eigen regio. Tegen het licht van Passend onderwijs en regionale samenwerking is aangegeven dat er zoveel mogelijk bij bestaande structuren aangesloten zou moeten worden. Deze variant sluit zowel aan bij de wens van ouders om opvang dichterbij huis te organiseren als bij de speciale eisen die gesteld worden aan de opvang zelf. Om deze variant verder uit te werken, is de oprichting van een tijdelijke en kleine denktank wenselijk. De AVS wil hierin graag het initiatief nemen en hierover op korte termijn in overleg gaan met het ministerie van OCW.

Download
 Onderzoeksrapport Buitneschoolse opvang voor kinderen met een beperking

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.