In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt. De vrijstelling geldt voor werkzaamheden die de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs verrichten als uitvloeisel van het ondersteuningsplan, zoals omschreven in de Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs.

Ook de werkzaamheden die scholen verrichten aan de samenwerkingsverbanden waarin zij deelnemen zijn vrijgesteld, als deze werkzaamheden voortvloeien uit de verplichtingen van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan, eerder ook wel zorgplan genoemd, is een document waarin het samenwerkingsverband afspraken vastlegt over de manier waarop zorgleerlingen worden opgevangen. Het ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband en geeft invulling aan de doelen van Passend onderwijs, waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke zorgleerling een passende plaats moet zijn. 

De  vrijstelling geldt eveneens voor de detachering van personeel (zie 8.2.16), indien de terbeschikkingstelling een uitvloeisel vormt van het ondersteuningsplan. Een voorbeeld hiervan is een ondersteuningsplan waarin is vastgelegd dat er een commissie moet zijn die een toelaatbaarheidsverklaring beoordeelt en afgeeft. In dat geval valt het uitlenen van deskundigen door een school aan het samenwerkingsverband waarin deze school deelneemt onder de vrijstelling. Deze maatregel heeft overigens geen gevolgen voor het ter beschikking stellen van personeel in het verleden, waarover btw is betaald. Hierop zal niet ambtshalve worden teruggekomen. 

De vrijstelling geldt niet voor cluster 1- en 2-instellingen, waarin onderwijs wordt verzorgd aan visueel gehandicapte en dove of slechthorende kinderen, en mbo-instellingen. Deze instellingen maken namelijk geen deel uit van een samenwerkingsverband. Indien dienstverlening plaatsvindt tussen twee onderwijsinstellingen, zoals tussen een mbo-instelling en een instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs, dan kan mogelijk wel de onderwijsvrijstelling van toepassing zijn.
De Ministeries van Financiën en OCW beschrijven in de periode tot 1 augustus 2016 de btw-gevolgen van de werkzaamheden van scholen en samenwerkingsverbanden in verband met de Wet Passend onderwijs. Hiermee kunnen zij op termijn duidelijkheid verstrekken over de btw-situatie vanaf 1 augustus 2016.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws