Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs de brochure ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ uitgegeven.

Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot één bedrag.

Hierdoor sluit de nieuwe bekostigingssystematiek beter aan bij de filosofie van de lumpsum: schoolbesturen zijn vrij om binnen de wettelijke kaders de beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige doelen. Doordat de complexiteit afneemt en de bekostiging beter voorspelbaar wordt, wordt het daarnaast ook makkelijker voor besturen om goede afwegingen te maken en de dialoog met stakeholders te voeren.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links