Het Ministerie van OCW heeft, in samenwerking met diverse organisaties waaronder de AVS, de brochure ‘spelregels sponsoring op scholen’ uitgegeven. In de brochure staan onder andere de spelregels, een stappenplan en aandachtspunten met betrekking tot sponsoring.

Als scholen bijdragen van sponsors aannemen, moet dat zorgvuldig gebeuren. Het is belangrijk goede afspraken te maken met sponsoren. Sponsoring mag het onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden. Sponsoring kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad. In de brochure zijn enkele spelregels en  aandachtspunten uitgelegd. Ook is er een stappenplan voor als een school sponsoring overweegt, wordt uitgelegd wie verantwoordelijk is, wat voorbeelden zijn van sponsoring en van een tegenprestatie hiervoor en waar scholen terechtkunnen bij klachten.

Een van de aandachtspunten in de brochure is dat het primaire proces op school en de continuïteit van het onderwijs niet afhankelijk mogen zijn van sponsorbijdragen. Een ander aandachtspunt is bijvoorbeeld dat in lesmaterialen geen reclame mag worden gemaakt.

Om schoolleiders, schoolbesturen, ouders en leerlingen houvast te bieden bij het nadenken over een verantwoord sponsorbeleid, zijn de spelregels ook vastgelegd in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant is ondertekend door de staatssecretaris van OCW en tien belangenorganisaties uit onderwijs, waaronder de AVS, en bedrijfsleven. De afspraken hierin gelden tot en met 2018.

Staatssecretaris Dekker heeft onlangs schriftelijke vragen beantwoord van de vaste kamercommissie voor OCW over het sponsorconvenant. Hierin beantwoordt de staatssecretaris alle kritische vragen en opmerkingen over het convenant.

 
 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws