Brochure over bestuurlijke ouderbetrokkenheid verschenen

Schoolbesturen willen intensiever contact met ouders
Brochure over bestuurlijke ouderbetrokkenheid verschenen

Op school komen het thuismilieu en de school samen. Dit wordt als het fundament van de samenleving beschouwd. Hoe ouders kunnen participeren in de vormgeving van het onderwijs wordt in de nieuwe brochure “De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs” (van de werkgroep Ouderbetrokkenheid) aan de orde gesteld en kan een leidraad zijn voor de schoolleider of bovenschools manager die zich bezint op ouderbetrokkenheid in zijn/ haar organisatie.

Deze brochure is een bundeling van praktijkvoorbeelden en bevat de volgende kernaspecten:
1. Wat is de visie van schoolbesturen op bestuurlijke ouderbetrokkenheid en medezeggenschap?
2. Hoe geven schoolbesturen vorm aan deze ouderbetrokkenheid in de praktijk?
3. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van deze aanpakken?

Op basis van de beantwoording van deze vragen brengt de brochure conclusies, uitgangspunten en voorwaarden. De brochure richt zich op schoolbesturen van respectievelijk PO/VO en (V)SO. De inhoud ervan beoogt de beleidsontwikkelingen betreffende het thema ouderbetrokkenheid positief te beïnvloeden, erover te informeren en inspirerend te werken.

De brochure is uitgebracht door de werkgroep Ouderbetrokkenheid, die namens de gezamenlijke landelijke onderwijsorganisaties invulling geeft aan activiteiten op basis van de intentieverklaring `Versterking school-ouderbetrokkenheid´. Deze verklaring is in 2005 door de onderwijsorganisaties en de minister van Onderwijs ondertekend.

De brochure is te verkrijgen als download via deze website of tegen verzendkosten te bestellen bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs:
Tel.: 036 533 15 00
E-mail: mailto:voo@voo.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de auteur van de brochure, mevr. H. Sieber h.sieber@avs.nl

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.