Tijdens de evaluatie van WSNS en lgf waren de leden van de Tweede Kamer erg uitgesproken in hun kritiek op het ontbreken van beleid. Toch stelde men zich tevreden met de oplossingen van de minister uit de beleidsbrief. In een vijf uur durend debat is er veel gesproken en weinig gescoord. Een overzicht van de opbrengsten.

In haar beleidsbrief had de minister al een aantal maatregelen aangekondigd:

– een herbezinning op het zorgbeleid samen met de organisaties
– ruimte geven voor een regionaal passend aanbod voor gedragsproblematiek
– vereenvoudigen van de criteria voor cluster 2
– indiceren syndroom van Down op medische verklaring
– verlengen van de herindicatietermijnen van twee naar drie jaar (voor zml naar vier jaar)
– laten vallen van het voorgeschreven aanmeldingsformulier. Daarvoor in de plaats minimumeisen
– versterken van toezicht op samenwerkingsverbanden WSNS

De Kamer was in eerste termijn niet erg tevreden over het beleid: te laat, te weinig concreet, te weinig oplossingen. Maar de minister hield vast aan de ingezette lijn en zal in april 2005 komen met een uitwerkingsnotitie en op basis daarvan in september met een visie op een nieuw zorgstelsel. Daarbij worden de organisaties nauw betrokken om draagvlak te creëren. De Kamer vond het allemaal te lang duren, maar legde zich uiteindelijk bij de aanpak neer.

De AVS vindt dat de onderwijsorganisaties samen met het ministerie van OCW de netwerken en samenwerkingsverbanden moeten versterken. We denken daarbij aan het ontstaan van netwerken van onderop en niet aan het opnieuw opleggen van regio´s door de overheid.
Het komen tot samenwerking (en het nemen van de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen) wordt in de ogen van de AVS sterk gestimuleerd door meer autonomie en bundeling van middelen in het vooruitzicht te stellen. De AVS zal die beleidslijn inbrengen in het nu lopende overleg met alle onderwijsorganisaties.

Wat gaat er concreet gebeuren?

Algemeen
– In april komt er een voorstel voor de toepassing van de Wet Gelijke Behandeling op het PO en het VO.

WSNS
– er komt geen extra geld voor sbo (het achterblijven van de bekostiging is het gevolg van de klassenverkleinings-maatregel)
– de Inspectie gaat meer toezicht houden op de samenwerkingsverbanden WSNS en de uitkomsten daarvan worden gepubliceerd. Vereenvoudigingen in de indicatiestelling worden per 1 augustus 2005 ingevoerd

LGF
– vereenvoudigingen in de indicatiestelling en de criteria gaan per 1 augustus 2005 in. In april wordt het traject aangegeven voor aanpassingen die een wetswijziging behoeven
– de bekostiging voor ambulante begeleiding gaat per 1 augustus op T-basis. Scholen voor (v)so hoeven dus niet meer een jaar op de formatie te wachten
– voorjaar 2005 komen er projecten voor regionaal maatwerk voor leerlingen met gedragsproblemen
– er komt een voorstel voor een wetswijziging voor ouders die weigeren mee te werken aan indicatiestelling en/of plaatsing op een school
– er komt in april 2005 een voorstel voor de vereenvoudiging van de positie en de taak van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI)
– er komt in april 2005 een voorstel voor de organisatie van ambulante begeleiding (herbestedingsverplichting en overhead)
– er komt geen verlaging van de N-factor (groepsgrootte) voor cluster 3. Er wordt gezocht naar een creatieve oplossing voor zml-kinderen met gedragsproblemen

De richting die de minister inslaat voor de lange termijn en de `herijking van het zorgbeleid´ laat zich samenvatten in drie uitgangspunten:

– er moet een dekkend netwerk komen van onderwijsregio´s voor leerlingzorg. Binnen de regio is er ruimte voor eigen vormgeving en beleid. Afstemming met andere regio´s (b.v Jeugdzorg) moet binnen de operatie Jong
– er komt een plaatsingsgarantie op het niveau van de regio
– er wordt geïnvesteerd in de professionalisering van leraren

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd