Brede consultatie over conceptvoorstellen Curriculum.nu

Vanaf dinsdag 7 mei start een brede consultatiefase over de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Deze consultatiefase duurt tot en met zondag 11 augustus. Op basis van de ontvangen feedback brengen de ontwikkelteams een advies uit over het actualiseren van het curriculum in het funderend onderwijs. In het najaar volgt hierop een beleidsreactie.

Dit schrijft Minister Slob in de brief die 25 april naar de Tweede Kamer is verzonden. In de afgelopen veertien maanden hebben ontwikkelteams van leraren en schoolleiders samen met 84 ontwikkelscholen voor elk van de negen leergebieden voorstellen ontwikkeld om de onderwijsinhoud te herzien. Vanaf 7 mei vindt een brede consultatieronde plaats over de producten van de teams. Deze consultatie zal plaatsvinden in brede bijeenkomsten voor belanghebbenden binnen en buiten het onderwijs, waarin leerlingen en ouders ook nadrukkelijk worden uitgenodigd om hun opvattingen te delen. Ook op regionaal niveau worden consultatierondes georganiseerd. Daarnaast is er gelegenheid om online feedback te geven. Leraren, schoolleiders en andere betrokkenen worden actief benaderd om aan de consultatie deel te nemen.

Eind augustus inventariseren en verwerken de ontwikkelteams de opgehaalde feedback. De resultaten worden uiterlijk in oktober in een adviesrapport gepresenteerd aan het ministerie van OCW. Enkele weken later volgt de beleidsreactie waarin ook wordt ingegaan op de vervolgstappen. De minister wil onder meer in de toekomst een meer voortdurend proces van curriculumontwikkeling inrichten.

De herziening van het curriculum is nodig om de onderwijsinhoud te actualiseren, de doorlopende leerlijn te versterken, de overladenheid terug te dringen en de maatschappelijke opdracht aan scholen te verduidelijken.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.