Bonden dreigen met rechter om initiatiefwet

De centrales voor overheidspersoneel AC – waarvan de AVS deel uitmaakt –, CMHF, ACOP en CCOOP eisen gezamenlijk dat minister Spies van Binnenlandse Zaken met hen in overleg treedt over de initiatiefwet van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Hierin wordt eenzijdig ingegrepen in de arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming van ambtenaren, en dus ook van onderwijspersoneel. Dit de centrales hebben zij in een brief aan de minister laten weten.

De gezamenlijke centrales vinden dat de initiatiefwet respectloos omgaat met ambtenaren, in een tijd van caoconflicten en tienduizenden banen die op het spel staan. Koser Kaya en Van Hijum zetten de werknemersorganisaties als gesprekspartner volledig buitenspel in hun initiatiefwet. Overleg, met daaropvolgend overeenstemming, tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de werknemersorganisaties is echter een wettelijk vereiste om wijzigingen te kunnen aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel. Als minister Spies niet aan de overlegverplichting en de daaruit volgende overeenstemmingsvereiste voldoet, dreigen de centrales voor overheidspersoneel naar de voorzieningenrechter te stappen om dit af te dwingen. Volgens Koser Kaya en Van Hijum gaat het alleen om een formele wijziging van de rechtspositie van ambtenaren, die geen invloed zou hebben op de rechten en plichten van individuen. Maar in de praktijk verliezen ambtenaren weldegelijk een deel van hun rechten. In het voorstel worden de rechtspositieregelingen (de ambtenaren-cao’s) afgeschaft, ongeacht of er al nieuwe cao’s zijn afgesloten. Als er nog geen nieuwe cao is, wordt het wettelijk minimum het startpunt van de onderhandelingen. Daarmee zetten Koser Kaya en Van Hijum de ambtenaren op 100 procent achterstand ten opzichte van de werkgevers.

Bovendien willen D66 en het CDA het ontslagrecht van ambtenaren aanpakken, dat anders is dan van werknemers buiten de overheid. Voor ambtenaren geldt dat niemand vooraf toetst of het ontslag terecht is. Een ambtenaar kan pas ná ontslag in bezwaar en beroep. Voor werknemers buiten de overheid geldt dat van tevoren een ontslagvergunning moet worden aangevraagd bij het UWV of dat bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet worden ingediend. Maar zij hebben vervolgens geen enkele mogelijkheid om het ontslag achteraf aan te vechten.

Afschaffi ng van de ambtenarenstatus kost volgens de Raad van State tenminste 146 miljoen euro. Een bedrag dat volgens de vakcentrales, in deze economische recessie, beter kan worden besteed.

De Tweede Kamer vergadert in week vier over de initiatiefwet.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.