Boetes bij niet voldoen aan risico-inventarisatie en -evaluatie verhoogd

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juli 2019 de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowetgeving zijn verhoogd. Aanleiding voor de aanpassing is de jurisprudentie van de Raad van State. De wijziging heeft betrekking op het boetebeleid bij arbeidsongevallen. Verder is ook de bijlage met tarieflijst aangepast.

De Inspectie SZW kijkt bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname voor de hoogte van de boete meer naar de ernst en de duur van het letsel en de duur van de ziekenhuisopname. Daarbij gaat de Inspectie uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

Met de aanpassing van de tarieflijst wordt beoogd het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen rond de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te scherpen. Voor het ontbreken van een Plan van Aanpak is het boetenormbedrag verhoogd met twee categorieën.

Als de Inspectie een tekortkoming constateert ten aanzien van de RI&E en/of het Plan van Aanpak, legt zij eerst een waarschuwing of eis op, voordat ze overgaat tot het opleggen van een boete.

Downloads