Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond schoolleiders, vluchtelingenonderwijs, vervangingen in de school en goed werkgeverschap. “Enorm leuk gesprek met de ledenraad” twitterde de staatssecretaris na afloop. Hij gaf aan graag gevoed te worden met een aantal ‘uitdagingen’ waar schoolleiders voor staan.

Vol verwachting en een beetje spanning werd uitgekeken naar de komst van Sander Dekker. Bij aankomst gaf hij eerst iedereen persoonlijk een hand, waarna hij aan tafel ging zitten bij AVS-voorzitter Petra van Haren en enkele ledenraadsleden, die per thema wisselden met andere leden.

Staat van de Schoolleider
Sander Dekker benadrukte dat het goed is dat er, na de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar nu ook een Staat van de Schoolleider is. “De schoolleider is een onmisbare schakel. Goede leraren moeten gecoacht worden en de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Daarvoor zijn schoolleiders cruciaal. Zij geven het goede voorbeeld”, aldus Dekker. Daarbij benadrukte hij dat professionalisering belangrijk is. Hebben schoolleiders daarvoor voldoende ruimte en aanbod? Waar hebben jullie behoefte aan? Hij gaf aan dat de doelgroep schoolleiders de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gekregen (een ‘blinde vlek’). De ledenraad geeft aan behoefte te hebben aan een beurs voor schoolleiders, met taak- en lesvrijstellingen en ruimte voor leren in netwerken. Volgens Dekker kunnen schoolleiders ook zelf, bijvoorbeeld vanuit de AVS, regionale netwerken organiseren. Ook kwam ter sprake dat schoolleiders een grote werkdruk ervaren, zoals uit de Staat van de Schoolleider blijkt: 64 procent van de schoolleiders ervaart een (te) hoge werkdruk. Dekker haalt met een voorbeeld van een schoolbezoek aan, dat hij merkt dat processen soms slimmer georganiseerd kunnen worden, met een betere infrastructuur. Ook wordt er werk verricht dat niet altijd nodig is of nut heeft. Werk kan soms dus efficiënter.
Dekker concludeert uit het rapport dat blijkt dat schoolleiders “heel tevreden zijn over zichzelf”. Toch constateert hij een verschil tussen deze eigen beoordeling en de beoordeling door de inspectie of vergeleken met het buitenland (OESO-rapport). Als voorbeeld noemt hij de competentie ‘visiegericht sturen’ waarvan 97 procent van de schoolleiders zegt dit voldoende of goed te beheersen en de inspectie constateert dat dit op lang niet alle scholen het geval is.
 
OCW-beleid schoolleiders
OCW ontwikkelt een koers op het beleid rond schoolleiders, met name ook op het gebied van professionalisering. Hoe zien we effecten daarvan terug in de school of in de klas? Dekker: “De schoolleider speelt daarbij een belangrijke rol. Hij kan bijvoorbeeld van een zwakke school een ‘degelijke’ school maken. De schoolleider heeft een faciliterende en sturende rol.” Ook geeft hij aan dat het onderwijs veel kan leren van andere sectoren, bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de zorg. Ook het kerncurriculum en Onderwijs2032 werden nog even aangestipt in de discussie. Dekker vindt de schoolleider ook daarin belangrijk, en ook bij het bepalen van wat de identiteit is van de school.

Vluchtelingen
Bij het onderwerp ‘vluchtelingen’ kwamen de knelpunten aan bod waar de AVS-leden mee kampen. Die zijn vaak praktisch van aard, op gebied van geld, vervoer en middelen/materialen. Ook zijn leerkrachten vaak handelingsverlegen en is het niet altijd gemakkelijk taal op één locatie aan te bieden (clusteren). Zijn er oplossingen mogelijk? Dekker vindt het knap hoe iedereen zijn of haar schouders eronder zet. Hij noemt zelf het knelpunt dat scholen geen bekostiging krijgen als ze minder dan vier asielleerlingen opvangen. Deze drempel in de bekostiging is ontstaan vanuit het idee om scholen te stimuleren om te clusteren. “Asielkinderen pikken de taal beter op als ze in een aparte (schakel-)klas zitten.” Schoolleiders benoemen het knelpunt van onvoldoende kwalitatief taalaanbod bij directe instroom in reguliere klassen, maar zien ook juist de socialisatie en integratie als een kans. Dit complexe onderwerp is op de agenda gezet om Sander Dekker input te geven, niet om tot kant-en-klare oplossingen te komen. De staatssecretaris geeft aan graag blijvend gevoed te willen worden door de AVS over de praktische ervaringen van directeuren bij dit onderwerp.
 
Vervanging (WWZ)
Een ander hot topic was de ervaren problematiek rondom vervangingen en de Wet Werk & Zekerheid (WWZ), zoals die vanaf 1 juli voor het bijzonder onderwijs geldt. Dekker: “Dit is een lastig thema. De WWZ is het resultaat van een sociaal akkoord.” De ledenraadsleden geven aan dat het vaak moeilijk is vervangers te vinden vanwege de regels en beperkingen. Ze hebben er begrip voor dat besturen willen voorkomen dat ze verplichtingen aangaan met leerkrachten waarbij onwenselijke financiële knelpunten kunnen ontstaan. Een ledenraadslid geeft aan dat hij in sommige gevallen voor de klas moet staan en dat zijn eigen werk dan dus blijft liggen. Of hij moet leerlingen naar huis sturen. Sander Dekker geeft aan dat hij ook over dit onderwerp op de hoogte gehouden wil worden van de knelpunten. “Leerlingen mogen hier niet de dupe van worden!”

Goed werkgeverschap
De rol van de schoolleider als operationeel werkgever vraagt ook de nodige aandacht. Wat zijn aandachtspunten voor een operationeel werkgever in de relatie tot het bestuur enerzijds en in het personeelsbeleid op school en de relatie naar ouders anderzijds? Een ledenraadslid geeft aan zich vaak in een spagaat te voelen zitten: tussen bestuurder en het team. Vanuit de ledenraad wordt de optie van een register voor schoolbesturen aangedragen. Er is geen toetsing voor bestuurders. In het kader van professionaliseren van de sector zou dit wel passend zijn. Dekker geeft aan dat hij niet tegen een kwalificatie voor bestuurders is. Hij herkent dat soms bestuurders  te ver van de werkvloer afstaan. Dekker constateert dat dit onderwerp de schoolleiders wel ‘erg bezig houdt’. Hij kondigt aan dat er binnenkort een nieuw inspectietoezicht komt, waar ook de rol en (grotere) verantwoordelijkheid van de bestuurders benadrukt worden.
 
Professionalisering
AVS-voorzitter Petra van Haren vraagt Sander Dekker ten slotte waar hij trots op is in de sector primair onderwijs en waar vooral nog aandacht aan besteed moet worden. Dekker geeft een groot compliment voor wat er de afgelopen twee à drie jaar is gebeurd op gebied van onderwijs. Scholen zijn actief in het ontwikkelen van talenten. Hij vindt het mooi als het lukt om een goed professionaliseringsprogramma te ontwikkelen waarbij ook meer ruimte en middelen uitgetrokken worden voor het verbeteren van leraren, zodat er meer masters en academici voor de klas kunnen. Ook hier geeft Sander Dekker aan dat hij gevoed wil worden over wat goede manieren zijn om schoolleiders te professionaliseren.
 
Integraal Kindcentrum
In de slotfase van het open gesprek kwam er ook een discussie op gang over het in opkomst zijnde Integraal Kindcentrum, dat niet als thema op de agenda stond. De AVS geeft aan dat een IKC belangrijk is vanwege de doorlopende leerlijnen. Ook wordt gesproken over de impact op het beroep schoolleider: leidinggeven aan een IKC is een veelomvattende verantwoordelijkheid, waarbij diverse partners betrokken zijn. Dekker is kritisch als het gaat om een basisvoorziening voor kinderen van 0 tot twee jaar oud. Wel vindt hij dat kinderopvang beter kan aansluiten op het basisonderwijs. De AVS geeft aan dat er ook veel winst te behalen valt bij het ontschotten: overleg tussen de verschillende organisaties (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, jeugdzorg) kost nu veel tijd en dus geld. Ook sluit de bekostiging tussen onderwijs en zorg niet op elkaar aan. Een warme overdracht tussen bijvoorbeeld peuterspeelzaal en school is lastig, omdat psz-medewerkers alleen bekostigd worden voor de uren dat ze met de kinderen bezig zijn. Dekker geeft nog aan dat er een cultuurverschil is tussen school en kinderopvang, maar dat zij elkaar kunnen versterken: de school is pedagogisch-didactisch goed, de kinderopvang is ondernemender en meer service-gericht. De sectoren kunnen van elkaar profiteren.
 
Sander Dekker wordt bedankt voor dit open gesprek. Een half uur later dan gepland verlaat hij het AVS-pand. Daarna wordt de staatssecretaris nog via een aantal tweets gevoed over de uitdagingen waar schoolleiders voor staan.
 
 
 
Tweet
Sander Dekker ‏@SanderDekker 17 jun. Utrecht, Nederland
Enorm leuk gesprek met de ledenraad van @schoolleider over grote uitdagingen op scholen: asielzoekerskinderen, professionalisering, wwz.
 

Fotografie: Gerard Helt 

Gerelateerd nieuws