Dit schooljaar kijkt de Inspectie scherper naar de manier waarop scholen met veiligheid en geweld omgaan. De Tweede Kamer sprak onlangs over een wet, waarin scholen worden verplicht om veiligheidsbeleid in de schoolgids op te nemen. De Kinderhof in Amersfoort is een voorbeeldschool op het gebied van (sociale) veiligheid. Waaruit blijkt dat en wat kunnen andere scholen hiervan opsteken, in een tijd waarin bijvoorbeeld bedreigingen door ouders of het ontbreken van een calamiteitenplan geen incidenten meer lijken te zijn?

De Kinderhof, voorbeeldschool op gebied van veiligheid
Basisschool De Kinderhof heeft een veiligheidsplan, is bezig met een nulmeting met de Arbo, leerkrachten volgden een cursus conflicthantering, leerlingen krijgen lessen over veiligheid en aanverwante onderwerpen, er is een uitgebreid buurtnetwerk en bovenal doet de school er alles aan om een goed pedagogisch leefklimaat en respect voor elkaar te creren. Rieny Vos, directeur van De Kinderhof in Amersfoort, is heel stellig: De verantwoordelijkheden van de school houden niet op bij het hek. Bij veiligheid gaat het niet alleen om de verkeerssituatie net buiten het plein en de verlichting op straat. Wij kijken ook wat er gebeurt in een bepaalde wijk en in gezinssituaties. Als we iets signaleren, kunnen we dit meteen melden bij het buurtnetwerk, waar drie scholen, GGD, jeugdpolitie, wijkagent, maatschappelijk werk, Stichting Welzijn Amersfoort, peuterspeelzaal en consultatiebureau bij aangesloten zijn. De politie loopt hier ook regelmatig het gebouw binnen. Dat werkt preventief. We willen een voorbeeldschool zijn. We zijn een open, gestructureerde school en iedereen is welkom.

Grenzen
Vos wordt bijgestaan door Carmen van Liempt, intern begeleider en plaatsvervangend directielid. Van Liempt: Onze school stelt duidelijk grenzen en we nemen een duidelijk standpunt in. We hebben niet alleen veiligheidsvoorwaarden, maar ook gedragscodes voor ouders, leerlingen en leerkrachten in ons veiligheidsplan gezet. Alle leerkrachten op de school hebben een cursus conflicthantering en omgaan met agressie gevolgd. Vos vult aan: Wanneer een ouder zich niet gedraagt, grof taalgebruik hanteert en loopt te schreeuwen, dan is het bij ons einde verhaal. Dat is de onderwijswereld niet gewend. Wij zijn zo getraind in het voeren van slecht nieuws gesprekken over slechte resultaten van kinderen, dat ouders geen reden hebben zo fel uit te vallen. Wij stellen duidelijk onze grenzen. We staan bekend als een leuke, maar ook strenge school.

Incidenten
De school heeft in het verleden met wat incidentjes te maken gehad, zoals vernielingen (graffiti) aan het schoolgebouw en aanvaringen met ouders. Nog meer aanleiding om het veiligheidsbeleid een jaar of vijf geleden goed op te starten waren de verplichtingen en regels vanuit het ministerie. Vos: We moesten een Arbo-jaarplan, een veiligheidskeuring speeltoestellen, een veiligheidsplan en noem maar op maken. Maar als je dan navraag doet, is er bijna niets over te vinden. Elke school moet opnieuw het wiel uitvinden. Een nulmeting met de Arbo is ook heel bijzonder voor een basisschool. Zelfs in Arbomeester komt sociale veiligheid maar heel summier aan de orde. Daarom zijn we dit gaan stroomlijnen voor alle zestien scholen die bij onze stichting zijn aangesloten.

Respect
De Kinderhof is geen vreedzame school pur sang, maar de werkwijze heeft er wel veel van weg. In de schoolvisie is respect voor de ander het belangrijkste uitgangspunt. Vos: We hebben dezelfde opvattingen, maar we doen het op onze eigen manier. We hebben een goed pedagogisch leefklimaat, voor leerlingen maar ook voor ouders: het inspectierapport gaf ons een hoge beoordeling. Wekelijks sturen we een nieuwsbrief naar de ouders, waarin we ook een pilotproject over sociale veiligheid aankondigen waaraan ze aan kunnen deelnemen. We vragen ouders ook ons te melden als ze iets onveiligs signaleren. Andersom ondernemen wij onmiddellijk actie als er iets aan de hand is en informeren we de ouders meteen. Daar hebben ze ook recht op. In de klas is het onderwerp ook goed bespreekbaar. Van Liempt: De sociale ontwikkeling van de kinderen staat bij ons voorop. Als er iets gebeurt op het schoolplein, praten we daarover in de klas. Alle deuren staan altijd open, zodat kinderen ook gemakkelijk bij elkaar in de klas durven komen. Bureau Halt geeft drie keer per jaar les aan groep 6, 7 en 8 over onderwerpen als agressie, diefstal, roken en drugsgebruik. En twee keer per jaar organiseren we een week over onderwerpen als regels, afspraken en pesten. Ook zijn er vaak kringgesprekken. We hebben een pluriforme schoolbevolking en 26 procent is allochtoon. Respect voor elkaars cultuur is heel belangrijk. Begrippen als hulpvaardigheid, sociaal zijn, respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan bij De Kinderhof hoog in het vaandel. De kinderen uit de hogere groepen zetten zich in voor de jongere leerlingen en geven leesles, computerles, presentaties over ICT-projecten en begeleiden feesten en partijen. Om de beurt zetten de klassen zich ook in om de gangen en pleinen schoon te vegen.

Structuur
De hamvraag blijft: hoe komt het nu dat het zo rustig is op de school? Vos: We creren een goede structuur en duidelijkheid. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt. Voor de leerkrachten zijn er ook regels. Personeel mag nooit alleen zijn in een gebouw. Moeilijke gesprekken voer je altijd met zijn tween en in een zichtbare, open ruimte. De tekeningen op de ramen in n van de klaslokalen moeten dan ook verwijderd worden. Op een ouderavond lopen er altijd twee extra leerkrachten rond. We zijn goed op de hoogte van wat er bij de collegas speelt. Elke middag drinken we samen een kopje thee of koffie en bespreken we veel. Collegas hebben ook een meldingsplicht bij de directeur. Bij ons kijk je verder dan je eigen klas. Het zijn niet alleen de regels, maar vooral ook de houding en het gedrag. Vos: Tijdens de cursus conflicthantering draaide het om het saamhorigheidsgevoel en teambuilding. Dat kun je alleen creren als je respect hebt voor elkaar. Als je ergens lawaai hoort, ga je kijken. Als je iets signaleert, waarschuw je je collega. Als er iets gebeurt, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook de nazorg vergeten we niet. Wat wil de school meegeven aan andere scholen waarbij veiligheid nog in de kinderschoenen staat? Vos: Het is belangrijk vooruit te denken, preventieve maatregelen te treffen en duidelijk te zijn wat je accepteert en wat niet. Je kunt natuurlijk niet alles voorkomen, maar je kunt jezelf dan achteraf niets verwijten en er beter mee omgaan.

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen