Het behaalde onderwijsniveau is bepalend voor de individuele brede welvaart. Hoogopgeleiden hebben vaker een hoog persoonlijk welzijn dan middelbaar en laagopgeleiden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor Brede Welvaart 2019. Bij ‘brede welvaart’ gaat het ook over de kwaliteit van leven.

Van de hoogopgeleiden heeft bijna 76 procent een hoog persoonlijk welzijn. Voor laagopgeleiden ligt dit percentage op ruim 52 procent en voor middelbaar opgeleiden op ruim 61 procent. Ook de groep personen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft op veel onderdelen een lagere brede welvaart dan gemiddeld.

Sustainable Development Goals (SDG’s)
De SDG’s zijn in VN-verband vastgesteld en onderschreven door 193 landen, waaronder Nederland. SDG 4 gaat over goed onderwijs voor iedereen. Enkele opvallende conclusies:

 • De deelname van kinderen vanaf 4 jaar tot het begin van de leerplichtige leeftijd bedroeg in 2017 97,6 procent. Nederland staat daarmee op de zesde plaats binnen de EU
 • Tijdens de schoolloopbaan valt 7,4 procent van de jongeren voortijdig uit het onderwijs. Het beleidsdoel van minder dan 8 procent schooluitval in 2020 is hiermee al bereikt
 • De deelname aan ‘leven lang leren’ neemt trendmatig toe en kwam in 2018 uit op 19,5 procent. Hiermee is de Nederlandse doelstelling van 20 procent in 2020 bijna gehaald. Nederland neemt binnen de EU op dit punt een vierde positie in.
 • Het beleidsdoel van meer dan 40 procent tertiair of hoger opgeleiden onder de 30- tot 35-jarigen in 2020 was in 2018 met 49,2 procent al behaald
 • De Nederlandse bevolking van 15 tot 66 jaar is zeer vaardig in taal en rekenen. Nederland staat hiermee respectievelijk op de 2e en 3e positie (in 2015)
 • Op gebied van digitale vaardigheden staat Nederland ten opzichte van de 27 EU-landen op de tweede positie (in 2017)
 • 81,5 procent van de volwassen bevolking was in 2018 (zeer) tevreden met de opleidingskansen in Nederland
 • De overheidsuitgaven aan het onderwijs (als percentage van het bbp) dalen trendmatig. Nederland staat in 2017 op de 10e positie

 

Links

Gerelateerd nieuws

 • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

 • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

 • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

 • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd