In het Stabiliteitsprogramma Nederland – het akkoord van CDA, VVD, Groen Links, D66 en Christen- Unie over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent – wordt de bezuiniging op Passend onderwijs compleet ongedaan gemaakt. Dat betekent dat de stelselherziening niet gepaard gaat met de geplande bezuiniging van 100 miljoen in 2013, 200 miljoen in 2014 en 300 miljoen vanaf 2015. Verder wordt de nullijn voor onderwijspersoneel en ambtenaren met twee jaar verlengd. AVS-voorzitter Ton Duif is erg blij met het eerste, “maar over de nullijn voor de onderwijssalarissen is wat ons betreft het laatste woord nog niet gezegd.”

Voor 2013 zitten er voor het onderwijs plussen en minnen in het akkoord. Dat tegenover de geschrapte bezuiniging op Passend onderwijs staat dat in 2012 en 2013 de nullijn voor onderwijspersoneel en ambtenaren wordt gehandhaafd, is een tegenslag voor de onderwijssalarissen en komt bovenop de nullijn die al twee jaar van kracht is. Ton Duif: “Nu verlenging van de nullijn onderdeel van het akkoord is beraadt de AVS zich op stappen. Daarbij wordt aan de leden gevraagd wat de inzet van de AVS moet zijn: inzetten op de primaire arbeidswaarden of op andere zaken. De AVS-leden worden hierover begin mei via een scholenpanel benaderd.”

Prestatiebeloning
Het akkoord bevat verder nog veel onduidelijkheden: bijvoorbeeld waar de extra investering voor het versterken van de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders van 75 miljoen precies aan wordt besteed. Verder worden in onderwijs en zorg in het kader van vergroting van de efficiency door vermindering van de administratieve regeldruk juist verschillende taakstellingen (= bezuinigingen) doorgevoerd voor een bedrag van 875 miljoen, structureel. Ook is nog niet duidelijk of de prestatiebeloning in het nieuwe bezuinigingsakkoord vermeld staat. In het Catshuisakkoord stond dat er geen geld meer voor werd uitgetrokken. De verwachting is dat in ieder geval over de bezuinigingen op Passend onderwijs begin mei meer duidelijk is. Op 8 mei bespreekt de Eerste Kamer of het hele wetsvoorstel controversieel kan worden verklaard. Ook gaan de onderwijsbonden en de sectorraden dan zo snel mogelijk met het ministerie van OCW om de tafel om de stand van zaken te bespreken en overleg te voeren over de gevolgen van het schrappen van de bezuinigingen voor het gesloten convenant mobiliteit personeel. De schoolbesturen in het speciaal onderwijs en de Regionale Expertise Centra (REC) worden op korte termijn geïnformeerd over de gevolgen van het besluit.

Actiedag vervalt
De onderwijsbonden hebben de geplande vervolgactie Passend onderwijs van 5 juni opgeschort door de val van het kabinet Rutte 1 en deze nieuwe ontwikkelingen. Het akkoord van de gelegenheidscoalitie geldt echter voor dit moment. Pas na de verkiezingen van 12 september aanstaande zal duidelijk worden hoe de nieuwe regering omgaat met de afspraken.
Hieronder kunt u het het volledige Stabiliteitsprogramma Nederland en een samenvatting van de belangrijkste maatregelen downloaden

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld