De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan.

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) leggen de verantwoordelijkheid voor het slagen van het register volledig neer bij de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie als de vertegenwoordiging van de beroepsgroep. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad sluiten zich daarbij aan. Ze verwachten echter wel dat de bewindslieden vanuit hun verantwoordelijkheid voor het stelsel blijven bewaken dat oplossingen tijdig worden gevonden. De sectorraden wijzen daarbij onder meer op de onduidelijke situatie die nu ontstaat doordat schoolbesturen wél gegevens moeten aanleveren, terwijl nog zoveel onduidelijk is rond het register.

Herstart
De bewindslieden hebben begin december aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een herstart willen maken met het lerarenregister. De beroepsgroep krijgt de ruimte om zich te organiseren en een kwaliteitskader voor het lerarenregister neer te zetten. De sectorraden gaan op korte termijn in gesprek met de afvaardiging van de leraren om voor de schoolbesturen meer duidelijkheid te krijgen over de herstart van het lerarenregister. Van de bewindslieden verwachten de sectorraden verder dat zij op korte termijn duidelijk maken hoe zij vorm en inhoud geven aan hun faciliterende rol.
De bewindslieden van OCW hebben vooralsnog aangegeven dat de huidige planning van 1 augustus 2018 voor het openstellen van het register blijft gehandhaafd. Dat geldt daarmee ook voor de wettelijke levering van gegevens door schoolbesturen. Extra informatie ter ondersteuning van schoolbesturen is te vinden op www.duo.nl/lerarenregister

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws